Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 mei 2004
gepubliceerd op 12 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de methode voor het bewijs van de functionele kennis van de Franse taal

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004202094
pub.
12/08/2004
prom.
05/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 MEI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de methode voor het bewijs van de functionele kennis van de Franse taal


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op artikel 4 van het decreet van 17 juli 2003 over de algemene bepalingen betreffende het onderdompelingsonderwijs voor taal en verschillende maatregelen betreffende het onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 februari 2004;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 5 maart 2004;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 18 maart 2004 gesloten binnen het Comité van Sector IX en het Comité van de provinciale en lokale Openbare Diensten - Sectie II, die samen hebben vergaderd;

Gelet op het advies 36.828/2 van de Raad van State gegeven op 19 april 2004 als toepassing van artikel 84, § 1, alinea 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister van Cultuur, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, de Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. », de Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek;

Na beraadslaging op 5 mei 2004, Besluit :

Artikel 1.Personeelsleden die leraar of onderwijzer algemene cursussen zijn, belast met geven van onderdompelingscursussen en die een functionele kennis van de Franse taal kunnen bewijzen, worden beschouwd als voldoend aan de vereisten betreffende het gebruik van talen in het onderwijs.

Art. 2.De personeelsleden die leraar of onderwijzer algemene cursussen zijn en een onderdompelingscursus voor taal geven, die minstens 50 % behaalden van de punten die worden toegekend voor de mondelinge proef van het examen voor afdoende kennis van de onderwijstaal bedoeld in artikel 17, alinea 2, van het ministerieel besluit van 10 april 1974 over de organisatie van taalexamens in het Franstalig onderwijs), bewijzen hun functionele kennis van de Franse taal.

Art. 3.Tijdens de inschrijving voor het examen preciseert de kandidaat of de doelstelling die hij nastreeft het bewijzen van een functionele kennis van de Franse taal is, met als doel het uitoefenen van de functie van lesgever van onderdompelingscursussen.

Art. 4.De kandidaat waarvan de doelstelling het bewijzen van de functionele kennis van de Franse taal is, legt enkel de mondelinge proef af van het examen voor afdoende kennis van de onderwijstaal; hij wordt enkel opgeroepen voor deze proef.

De secretaris van de Franstalige examencommissie, gedefinieerd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1970 betreffende de organisatie van de taalexamens, brengt de kandidaat aan de hand van een aangetekend schrijven, getekend door de voorzitter van deze commissie, op de hoogte van de resultaten die hij behaalde voor de proef.

Art. 5.De Minister bevoegd voor het Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, op 5 mei 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, Chr. DUPONT De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. », J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. Fr. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^