Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juni 2004
gepubliceerd op 15 september 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor plaatsing in gezin

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004202699
pub.
15/09/2004
prom.
17/06/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor plaatsing in gezinnen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gewijzigd bij de wet van 2 februari 1994;

Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, gewijzigd bij de decreten van 6 april 1998, 5 mei 1999, 29 maart 2001 en 19 mei 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 2000, 2 mei 2002, 16 oktober 2002, 19 december 2002 en 9 september 2003;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor plaatsing in gezinnen zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2003;

Gelet op het advies van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd, gegeven op 3 mei 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 mei 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 mei 2004;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2004, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor plaatsing in gezinnen worden de volgende wijzigingen aangebracht : A) in 1° worden de woorden "van kinderen" vervangen door de woorden "van jongeren";

B) in 2° worden de woorden "kinderen" vervangen door de woorden "jongeren";

C) in 4° worden de woorden "van het kind" vervangen door de woorden "van de jongere";

D) in 5° worden de woorden "van de kinderen" vervangen door de woorden "van de jongeren";

E) 6° wordt vervangen als volgt : "6° onverminderd de verplichting het beroepsgeheim te respecteren en onverminderd artikel 11 van het in artikel 1 bedoelde decreet, de nodige en nuttige informatie te bezorgen voor de opvang van de jongere en voor het begrip van zijn toestand".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : A) § 3, vierde lid, wordt vervangen als volgt : "Onverminderd artikel 11 van het in artikel 1 bedoelde decreet zendt de dienst het opvanggezin ook de elementen die nodig zijn voor de begeleiding van de jongere";

B) in § 5 wordt het woord "kinderen" vervangen door het woord "jongeren".

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.Artikel 6, eerste lid van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : 3° schrappen : 0,25 directeur met de weddeschaal A per 45 situaties, met een maximum van 1; "c) daarenboven, voor al de diensten : een directeur met een weddeschaal A".

Art. 5.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 9.§ 1. De dienst voor plaatsing in gezinnen die een opvoedingsproject voorlegt met het oog op de opvang van jongeren voor een periode van hoogstens 14 dagen door particulieren die voor dit soort opvang geselecteerd zijn, kan erkend worden als dienst voor dringende plaatsing in gezinnen.

De duur van de opvang kan met een maand verlengd worden na evaluatie. § 2. De dienst voor plaatsing in gezinnen die een opvoedingsproject voorlegt met het oog op de opvang van jongeren voor een periode van ten hoogste drie maanden door particulieren die voor dit soort opvang geselecteerd zijn, kan erkend worden als dienst voor plaatsing in gezinnen op korte termijn. De duur van de opvang kan voor ten hoogste tweemaal verlengd worden na evaluatie. § 3. Voor de toepassing van artikel 3, § 4, moet verstaan worden onder aantal situaties beoogd door het opvoedingsproject het gemiddeld aantal situaties die gelijktijdig door de dienst kunnen behandeld worden. Dit aantal wordt op 12 vastgesteld. Het aantal effectieve situaties wordt bepaald door de mandaten toegekend aan de dienst. § 4. De diensten voor dringende plaatsing in gezinnen en voor plaatsing in gezinnen op korte termijn sturen een verslag naar de beslissingsinstantie binnen de tijd van de opvang".

Art. 6.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 10.De diensten bedoeld in artikel 9 kunnen, indien hun opvoedingsproject dit bepaalt, op gemotiveerd verzoek van een dienst voor hulpverlening in open milieu of van een dienst voor hulpverlening en educatief optreden, andere jongeren van minder dan 18 jaar opnemen zonder mandaat van een beslissingsinstantie en voor een termijn van tweeënzeventig uren, met inachtneming van de bepalingen vastgesteld in artikel 7 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd".

Art. 7.Artikel 12, § 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 8.De Minister tot wier bevoegdheid de Hulpverlening aan de Jeugd behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 juni 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^