Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juni 2004
gepubliceerd op 15 september 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de gespecialiseerde opvangcentra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004202704
pub.
15/09/2004
prom.
17/06/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de gespecialiseerde opvangcentra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gewijzigd bij de wet van 2 februari 1994;

Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, gewijzigd bij de decreten van 6 april 1998, 5 mei 1999, 29 maart 2001 en 19 mei 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 2000, 2 mei 2002, 16 oktober 2002, 19 december 2002 en 9 september 2003;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de gespecialiseerde opvangcentra, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2003;

Gelet op het advies van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd, gegeven op 3 mei 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 mei 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 mei 2004;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2004, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004, Besluit :

Artikel 1.Artikel 9 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de gespecialiseerde opvangcentra wordt vervangen als volgt : "Voor de diensten die op 1 juni 1999 erkend waren en een overeenkomst hadden gesloten op basis van het besluit van 7 december 1987 en die hogere refertenormen genoten inzake personeelsbestand, worden deze normen behouden tot de natuurlijke afvloeiing van het personeel dat overtallig is ten opzichte van de normen bepaald bij dit besluit".

Art. 2.De Minister tot wier bevoegdheid de Hulpverlening aan de Jeugd behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 juni 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^