Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juni 2004
gepubliceerd op 15 september 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de dagcentra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004202707
pub.
15/09/2004
prom.
17/06/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de dagcentra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gewijzigd bij de wet van 2 februari 1994;

Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, gewijzigd bij de decreten van 6 april 1998, 5 mei 1999, 29 maart 2001 en 19 mei 2004, inzonderheid op artikel 44, gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 2000, 2 mei 2002, 16 oktober 2002, 19 december 2002 en 9 september 2003;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de dagcentra;

Gelet op het advies van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd, gegeven op 3 mei 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 mei 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 mei 2004;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2004, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de dagcentra, worden de woorden "onder de instellingen die logement bezorgen aan de jongeren, vermeld" geschrapt.

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3.Artikel 9, § 1, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "§ 1. In afwijking van het besluit van 15 maart 1999 houdende vaststelling van het veranderlijk gedeelte van de subsidies voor kosten voor opvang van de jongeren, krijgen de dagcentra een subsidie voor de opvangkosten voor jongeren. Deze subsidie dekt slechts de voedingskosten en de gewone verzorging. Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op 5 EUR per jongere en per werkelijke aanwezigheidsdag van de jongere om de uitgaven te dekken met inachtneming van de nadere regels bepaald door het mandaat bedoeld in artikel 3, § 3".

Art. 4.De artikelen 10, 11 en 12 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 5.De Minister tot wier bevoegdheid de Hulpverlening aan de Jeugd behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 juni 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^