Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 februari 2005
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor d

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029104
pub.
11/04/2005
prom.
18/02/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden binnen de Diensten van de Regering - Ministerie van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden binnen de Diensten van de Regering - Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 maart 2004 en 26 april 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 april 2004;

Gelet op het advies van de Directieraad, gegeven op 10 mei 2004;

Gelet op het protocol nr. 321 van het Comité van Sector XVII, gesloten op 14 mei 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 13 december 2004;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 37.985/2, gegeven op 26 januari 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 18 februari 2005, Besluit :

Artikel 1.Artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden binnen de Diensten van de Regering - Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt gewijzigd als volgt : 1° de woorden « de Vaste Wervingssecretaris » worden vervangen door de woorden « Gedelegeerd bestuurder van het Selectiebureau van de Federale Overheid »;2° in het tweede lid, worden de woorden « Vast Wervingssecretariaat » vervangen door de woorden « SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid »;3° in het vierde lid, worden de woorden « de niveaus 3 en 4 » vervangen door de woorden « niveau 3 »;4° er worden een zesde lid en een zevende lid toegevoegd, luidend als volgt : « Wanneer de gedelegeerd bestuurder van het Selectiebureau van de Federale Overheid vermoedt dat het aantal deelnemers niet voldoende zal zijn om een voldoend aantal kandidaten of geslaagden te bereiken, kan hij tot een bepaald vergelijkend wervingsexamen de studenten toelaten die het laatste jaar volgen in de studie vereist voor het behalen van het vereiste diploma of het vereiste studiegetuigschrift. In dat geval, worden eveneens tot dat vergelijkend examen toegelaten zij die geslaagd zijn voor het examen betreffende het voorlaatste jaar en die verklaren dat zij zich voor de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het examen betreffende het laatste jaar zullen aanmelden.

Zij die, met toepassing van het vorige lid, aan het vergelijkend wervingsexamen hebben deelgenomen en ervoor zijn geslaagd, kunnen echter, met het oog op een benoeming, het voordeel van hun rangschikking pas laten gelden nadat ze de gedelegeerd bestuurder van het Selectiebureau van de Federale Overheid het vereiste diploma of studiegetuigschrift hebben voorgelegd. »

Art. 2.Bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1, gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.Bijlage 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 2, gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 februari 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, Cl. EERDEKENS

Bijlage 1 Graden die toegang geven tot de onder 2 bedoelde graden Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2005 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden binnen de Diensten van de Regering - Ministerie van de Franse Gemeenschap Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, Cl. EERDEKENS

Bijlage 2 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2005 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden binnen de Diensten van de Regering - Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, Cl. EERDEKENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^