Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 maart 2005
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het actietheater, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029152
pub.
02/08/2005
prom.
25/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 MAART 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het actietheater, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten, inzonderheid op de artikelen 2, laatste lid, 38, 40, 41, 81, § 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 mei 2004;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Dramatische Kunst, gegeven op 18 mei 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 8 juni 2004;

Gelet op het advies nr. 37.408/4 van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 januari 2005;

Op de voordracht van de Minister belast met Cultuur;

Na beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005, Besluit :

Artikel 1.Definities In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : het Decreet : het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten; de Minister : de Minister tot wier bevoegdheid de Podiumkunsten behoren; de Adviesinstantie : De raad voor Dramatische kunst; het Bestuur : de diensten voor het theater van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Art. 2.Opdrachten van de actietheatergezelschappen § 1. De actietheatergezelschappen vervullen de volgende opdrachten : 1° het oprichten van een gemeenschappelijke structuur die de opdrachten bedoeld in § 1, 2° tot 4°, kan uitvoeren;2° de ontwikkeling, met personen die sociaal of cultureel benadeeld zijn, van theaterpraktijken met het oog op de versterking van hun expressiemiddelen, hun creatievermogen en hun actieve betrokkenheid in de samenlevingsdebatten;3° de productie en de verdeling van theatercreaties die hun gemeenschappelijke expressie vormen;4° elke actie die voor de coherentie zorgt tussen de punten 1°, 2° en 3° van deze paragraaf. § 2. De actietheatergezelschappen kunnen eveneens : 1° Theatercreaties produceren en verdelen die uit het professionele kader van het gezelschap voortvloeien voor zover zij een verband houden met de hoofdopdracht bedoeld in § 1, 2°;2° opdrachten van vertegenwoordiging, promotie, onderzoek, opleiding, coördinatie op nationaal, Europees en internationaal niveau vervullen door middel van een coördinatiestructuur.

Art. 3.Bijzondere voorwaarden inzake subsidies, overeenkomsten en programma-overeenkomsten Het minimaal bedrag van de gerichte steun die toegekend wordt aan een actietheatergezelschap krachtens het decreet erkend, bedraagt 2.000,00 EUR. Het maximaal bedrag van die steun bedraagt 200.000,00 EUR. Het minimaal bedrag van de jaarlijkse subsidie die in het kader van een overeenkomst van twee of vier jaar toegekend wordt aan een actietheatergezelschap erkend krachtens het decreet, bedraagt 10.000,00 EUR. Het maximaal bedrag van die subsidie bedraagt 500.000,00 EUR. Het minimaal bedrag van de jaarlijkse subsidie die in het kader van een programma-overeenkomst toegekend wordt aan een actietheatergezelschap erkend krachtens het decreet, bedraagt 100.000,00 EUR. Het maximaal bedrag van die subsidie bedraagt 10.000.000,00 EUR. Het minimaal en maximaal bedrag van de gerichte steun, van de overeenkomst en van de programma-overeenkomst bepaald in het 1e tot het 3e lid, zal jaarlijks in januari geïndexeerd worden met referentie naar de stijgingscoëfficiënt van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap met de beginindex van januari 2004.

Art. 4.Nadere regels voor het uitbetalen van de subsidies De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren in twee schijven, de eerste van 75 %, de tweede van 25 %. De uitbetaling van de eerste schijf zal zo gebeuren dat ze ter beschikking wordt gesteld op het einde van de vierde maand van het lopend begrotingsjaar, voor zover de vereiste documenten op het bestuur aangekomen zijn vóór 31 december van het afgelopen begrotingsjaar.

Art. 5.Onderzoek van de aanvraag om financiële hulpverlening door het Bestuur Teneinde de in de artikelen 49, 54 en 64 van het decreet bedoelde criteria toe te passen op het onderzoek van een aanvraag om financiële hulpverlening voorgesteld door een actietheatergezelschap, neemt het Bestuur de aard en de specificiteiten van de opdrachten in aanmerking zoals bedoeld in artikel 2.

Art. 6.Overgangsbepalingen In afwachting van de beslissingen over de aanvragen om overeenkomst en programma-overeenkomst, blijven de actietheatergezelschappen die reeds gesubsidieerd waren vóór de inwerkingtreding van dit besluit en van het besluit genomen bij toepassing van artikel 67, § 2, van het decreet, een in 2004 toegekend bedrag genieten.

Art. 7.Uitvoering De Minister wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 maart 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister belast met Cultuur, de Audiovisuele sector en Jeugd, Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^