Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 mei 2005
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 houdende benoeming van de leden van de Hoge raad voor gezondheidspromotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029153
pub.
02/08/2005
prom.
26/05/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 MEI 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 houdende benoeming van de leden van de Hoge raad voor gezondheidspromotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 5, zoals gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2003;

Gelet op de voorstellen van de beheers- of overleginstanties van de instellingen bedoeld in artikel 5, 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° en 16° van voornoemd decreet;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 houdende benoeming van de leden van de Hoge raad voor gezondheidspromotie;

Overwegende dat de leden die het Waalse Gewest bij de Hoge raad voor gezondheidspromotie vertegenwoordigen, aangesteld moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 houdende benoeming van de leden van de Hoge raad voor gezondheidspromotie, wordt als volgt gewijzigd : « Tot lid dat het Waalse Gewest bij de Hoge raad voor gezondheidspromotie vertegenwoordigt, worden benoemd : Mevr. Laurence Nick, werkend lid;

De heer Hugues Reyniers, plaatsvervangend lid. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 26 mei 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^