Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 april 2005
gepubliceerd op 31 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interzonale affectatiecommissie voor het onderwijs voor sociale promotie en het huishoudelijk reglement dat gemeen is aan de zonale affectatiecommissi

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005201887
pub.
31/08/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interzonale affectatiecommissie voor het onderwijs voor sociale promotie en het huishoudelijk reglement dat gemeen is aan de zonale affectatiecommissies voor het onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs, gewijzigd bij de wetten van 31 maart 1987, 6 juli 1970, 27 juli 1971, 11 juli 1973, 19 december 1974, 18 februari 1977 en 2 juli 1981, bij het koninklijk besluit nr. 296 van 31 maart 1984, bij de wet van 31 juli 1984, bij het koninklijk besluit van 28 september 1984, bij het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 en bij de decreten van 26 juni 1992, 18 mei 1993, 27 december 1993, 24 juli 1997, 20 december 2001, 3 maart 2004 en 12 mei 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, inzonderheid op artikel 14ter, ingevoerd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 1993 en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 1994, 9 januari 1996, 12 januari 1998, 29 april 1999 en bij de decreten van 29 maart 2001 en 20 december 2001, 3 maart 2003, 17 december 2003 en 12 mei 2004;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie en van de Minister van Ambtenarenzaken en Sport, Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 2005, Besluit :

Artikel 1.Het huishoudelijk reglement van de interzonale affectatiecommissie voor het onderwijs voor sociale promotie wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het huishoudelijk reglement dat gemeen is aan de zonale affectatiecommissies voor het onderwijs voor sociale promotie wordt goedgekeurd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 22 april 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mme M. ARENA De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, Cl. EERDEKENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^