Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005
gepubliceerd op 12 september 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005202376
pub.
12/09/2005
prom.
25/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op de artikelen 300 en 302;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004 tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het gesubsidieerd officieel onderwijs aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd binnen de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005;

Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de raad van beroep van het gesubsidieerd officieel hoger kunstonderwijs, hierna « de Raad van beroep » genoemd : - als werkend en plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten vertegenwoordigt in de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend en plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties van de personeelsleden vertegenwoordigt in de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Frédéric KURZ, substituut-generaal bij het Arbeidshof Luik, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van beroep.

Art. 3.Mevr. Isabelle GRISAY, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt benoemd tot secretaris van de raad van beroep.

Mevr. Françoise JACOBS, assistent bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de heer Jan MICHIELS, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, worden benoemd tot adjunct-secretaris van de raad van beroep.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 5.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 augustus 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, C. EERDEKENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^