Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005
gepubliceerd op 18 oktober 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een lid van de bestuursraad van de Publiekrechtelijke Maatschappij voor het beheren van de Schoolgebouwen van Brussel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005202609
pub.
18/10/2005
prom.
25/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een lid van de bestuursraad van de Publiekrechtelijke Maatschappij voor het beheren van de Schoolgebouwen van Brussel


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 juli 1993 houdende oprichting van zes publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheren van de schoolgebouwen van het door de overheid georganiseerd onderwijs;

Gelet op de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1993 houdende de statuten van de publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheren van de schoolgebouwen van het door de overheid georganiseerd onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 juli 2004 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2005 houdende benoeming van de leden van de bestuursraden van de Publiekrechtelijke Maatschappijen voor het beheren van de Schoolgebouwen van het door de overheid georganiseerd onderwijs;

Op de voordracht van de Minister-Presidente belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor sociale Promotie, met het toezicht over de Publiekrechtelijke Maatschappijen voor het beheren van de Schoolgebouwen;

Na de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005, Besluit :

Artikel 1.De heer Alain Faure wordt benoemd tot lid van de bestuursraad van de Publiekrechtelijke Maatschappij voor het beheren van de Schoolgebouwen van Brussel ter vervanging van de heer Pierre Provost.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking de dag waarop het werd ondertekend.

Brussel, 25 augustus 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^