Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005
gepubliceerd op 16 december 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 houdende aanstelling van de leden van de Bestendige Commissie voor bevordering en selectie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005202801
pub.
16/12/2005
prom.
25/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 houdende aanstelling van de leden van de Bestendige Commissie voor bevordering en selectie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten, inzonderheid op artikel 22, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 houdende aanstelling van de leden van de Bestendige commissie voor bevordering en selectie, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 en 4 maart 2005;

Op de voordracht van de Minister-Presidente belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, van de Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, a), van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 houdende aanstelling van de leden van de Bestendige Commissie voor bevordering en selectie, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 en 4 maart 2005, worden de woorden "De heer Félicien De Laet, Directeur-generaal van het onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap" vervangen door de woorden « De heer Bernard Goret, Adjunct-directeur-generaal, algemene dienst voor het beheer van het onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de woorden « De heer Félicien De Laet, Administrateur-generaal a.i. van het Onderwijspersoneel » vervangen door de woorden « De heer Bernard Goret, Adjunct-directeur-generaal, algemene dienst voor het beheer van het onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap ».

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden « De heer Georges Declercq, directeur, wordt aangesteld » vervangen door de woorden « Mevr. Murielle Duvivier, attaché, wordt aangesteld ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 5.De Minister van Ambtenarenzaken en Sport wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 augustus 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA. De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET. De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, C. EERDEKENS.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^