Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005
gepubliceerd op 09 december 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende maatregelen tot toepassing van de artikelen 55 en 342 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005202994
pub.
09/12/2005
prom.
25/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende maatregelen tot toepassing van de artikelen 55 en 342 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op de artikelen 55 en 342;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 juni 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 juli 2005;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, inzonderheid gemotiveerd door het feit dat de hervorming van vorm 3 van het gespecialiseerd onderwijs op 1 september 2005 in werking treedt en dat de maatregelen tot toepassing van de artikelen 55 en 342 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs voor deze datum moeten worden bepaald. De maatregelen tot toepassing van de artikelen 55 en 342 van het decreet van 3 maart 2004 zijn gebaseerd op een advies van de Algemene Overlegraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Deze Raad heeft zijn advies slechts begin juni kunnen uitbrengen. De bijkomende informatie en de verschillende aanpassingen hebben het niet mogelijk gemaakt om het ontwerp van besluit vóór 15 juli 2005 aan de Regering van de Franse Gemeenschap voor te leggen. Indien ene of andere wijziging naar aanleiding van het advies van de Raad van State zou moeten worden aangebracht dan zou een voldoende termijn moeten worden voorzien om de nodige aanpassingen uit te voeren.

Gelet op het advies nr. 38.848/2/V van de Raad van State, gegeven op 29 juli 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005, Besluit :

Artikel 1.De beroepssectoren, de beroepsgroepen en de beroepen vermeld in de tabel als bijlage I kunnen worden georganiseerd in het gespecialiseerd onderwijs van vorm 3.

Art. 2.De lijst van de opleidingen die aanleiding geven tot een kwalificatiegetuigschrift wordt opgenomen als bijlage II.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2005.

Art. 4.De Minister tot wier bevoegdheid het Gespecialiseerd Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 augustus 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^