Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 juni 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzi

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006029113
pub.
08/09/2006
prom.
30/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de inrichtingen voor hoger pedagogisch onderwijs van het korte type


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, inzonderheid op artikel 43 gewijzigd bij de decreten van 9 september 1996 en 4 februari 1997;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de inrichtingen voor hoger pedagogisch onderwijs van het korte type;

Gelet op het overleg met de representatieve studentenverenigingen erkend op gemeenschapsniveau van 23 mei 2006;

Gelet op het advies nr. 40.479/2 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de inrichtingen voor hoger pedagogisch onderwijs van het korte type, worden de woorden « voor hoger pedagogisch onderwijs van het korte type » vervangen door de woorden « en in de pedagogische categorie van het niet-verplicht hoger onderwijs van het korte type ».

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « de inrichtingen voor hoger pedagogisch onderwijs van het korte type » vervangen door de woorden « de pedagogische categorie van het niet-verplicht hoger onderwijs van het korte type ».

Art. 3.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « De titularissen van de graad van licenciaat of master in de muziek die ook houder zijn van de aggregatie van het hoger secundair onderwijs, mogen zich nochtans rechtstreeks aanmelden voor de proeven van de 3e graad van leraar muzikale opvoeding. »

Art. 4.In de artikelen 15 en 16 van hetzelfde besluit worden de woorden « hoger onderwijs » vervangen door de woorden « niet-verplicht onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek ».

Art. 5.In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt 4° vervangen als volgt : « 4° voor de kandidaat van de proef van de 1e graad, het afschrift van het of de in artikel 12, eerste lid, bedoelde bekwaamheidsbewijs(zen) of, bij ontstentenis daarvan, van één of meer voorlopige getuigschriften. De beraadslaging betreffende de kandidaat zal slechts plaatsvinden na voorlegging van het of de bekwaamheidsbewijs(zen), behoorlijk gehomologeerd, overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, of van het officieel getuigschrift van gelijkwaardigheid van het of de bekwaamheidsbewijs(zen) behaald in het buitenland; voor de kandidaat van de proef van de tweede graad, het afschrift van het of de getuigschriften volgens hetwelk(dewelke) hij geslaagd is voor de proef van de eerste graad; voor de kandidaat van de proef van de derde graad, het afschrift van het of de getuigschriften volgens hetwelk (dewelke) hij geslaagd is voor de proef van de tweede graad of van het diploma van licenciaat in de muziek of master in de muziek. »

Art. 6.De Minister tot wier bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 juni 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^