Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 13 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de raad van beroep van het niet-universitaire hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006029134
pub.
13/10/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de raad van beroep van het niet-universitaire hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 67 tot 72;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999029659 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de Raad van beroep voor het niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap sluiten houdende samenstelling van de raad van beroep van het niet-universitaire hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2006, Besluit :

Artikel 1.De heer Goret, Bernard, adjunct-directeur-generaal op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt aangewezen tot voorzitter van de raad van beroep voor het niet-universitaire hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap.

Art. 2.De heer Steensels, Jean, adjunct-directeur-generaal op hetzelfde Ministerie wordt aangewezen tot eerste plaatsvervangend voorzitter van genoemde raad van beroep.

Art. 3.De heer Lefebvre, Jacques, adjunct-directeur-generaal op hetzelfde Ministerie wordt aangewezen tot tweede plaatsvervangend voorzitter van genoemde raad van beroep.

Art. 4.Aangewezen worden tot werkend lid of tot plaatsvervangend lid van genoemde raad van beroep, de personeelsleden van inrichtingen voor het onderwijs ingericht door de Franse Gemeenschap hierna opgenomen : A. Leden aangewezen door de Minister : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld B. Leden aangewezen door de vakverenigingen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.De heer Colson, José, directeur op hetzelfde Ministerie, wordt tot secretaris aangewezen van genoemde raad van beroep.

Art. 6.Mevrouw Maréchal, Caroline, attachée op hetzelfde Ministerie, wordt tot eerste plaatsvervangend secretaris aangewezen van genoemde raad van beroep.

Art. 7.Mevrouw André, Dominique, attachée op hetzelfde Ministerie, wordt tot tweede plaatsvervangend secretaris aangewezen van genoemde raad van beroep.

Art. 8.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999029659 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de Raad van beroep voor het niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap sluiten houdende samenstelling van de raad van beroep van het niet-universitaire hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 9.Dit besluit tredt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Gedaan te Brussel op 31 augustus 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA. De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, C. EERDEKENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^