Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 03 februari 2006
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2003 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006200094
pub.
03/02/2006
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2003 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 08 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999 genomen bij toepassing van artikel 8 van het decreet van 08 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en van artikel 7bis van het decreet van 25 juli 1996 betreffende de opdrachten en betrekkingen in de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2003 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999;

Op de voordracht van de Minister-Presidente belast met het Leerplichtonderwijs en de Sociale Promotie, van de Vice-Presidente, de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen en van de Minister van Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, lid 1, 5°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2003 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999 worden de woorden « Mevrouw Danièle ABSIL » vervangen door de woorden « de heer Philippe MEEUS ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 13 oktober 2005.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 oktober 2005 Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, C. EERDEKENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^