Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 27 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de controletaken van de Afgevaardigden van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006203370
pub.
27/10/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de controletaken van de Afgevaardigden van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op artikel 34 sexies;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 mei 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 mei 2006;

Gelet op het protocol van 7 juni 2006 van het Sectorcomité IX, van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het gesubsidieerde personeel van het vrij onderwijs, in gezamenlijke vergadering;

Gelet op het protocol van 1 juni 2006 van het overleg met de representatieve studentenverenigingen;

Gelet op het overleg van 20 juni 2006 met de inrichtende machten;

Gelet op het advies van de Hoge Raad, gevraagd op 19 mei 2006, die te geven was binnen een termijn van hoogstens één maand;

Overwegende dat het besluit op de agenda van de vergadering van de Hoge Raad van 21 juni 2006 geplaatst werd;

Gelet op het advies nr. 40.931/2 van de Raad van State, gegeven op 17 augustus 2006 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

Na beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 34sexies van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), worden de Afgevaardigden van de Regering belast met de volgende opdrachten : 1° de overeenstemming en de naleving nakijken van de beslissingen, met inbegrip van de overeenkomsten, genomen door de inrichtende macht of de overheden van de Hogere Kunstschool die per delegatie optreden, ten opzichte van de wetten, decreten, besluiten en verordening genomen krachtens deze wetten of decreten, en inzonderheid nakijken of de regelgeving betreffende de overheidsopdrachten nageleefd wordt door de Hogere Kunstschool.Hierbij worden ze belast met het nazicht op de naleving van de bepalingen betreffende de instelling, de samenstelling en de werking van de organen van de Hogere Kunstschool (pedagogische beheersraad, optieraden, studentenraad, sociale raad); 2° de regelmatigheid van de studies nakijken.Ze worden inzonderheid belast met : a) het nazicht op het aantal studenten die regelmatig ingeschreven zijn in de Hogere Kunstschool;b) het nazicht op het aantal studenten die in aanmerking komen voor de financiering;3° de overeenstemming nakijken van de beslissingen betreffende het gebruik van menselijke en pedagogische middelen door de Hogere Kunstschool, met inachtneming van het Decreet, inzonderheid : a) nakijken of de percentages bepaald door het decreet betreffende de personeelsformatie en het aantal benoemingen nageleefd worden;b) de gegevens nakijken die aan het bestuur worden bezorgd wat betreft de lasten van de personeelsleden ten laste van de Begroting van de Gemeenschap;c) de elementen van de dossiers van de personeelsleden nakijken, behalve de individuele gegevens die vertrouwelijk ter beschikking van de inrichtende macht worden gesteld, waarbij de taken bedoeld in de §§ a) en b) vervuld worden;4° de wettigheid nakijken van alle inschrijvingsgelden en bijdragen geëist van de studenten;5° de overeenstemming nakijken van de beslissingen aangenomen door de Sociale raad en het gebruik van het geheel van de subsidies, inzonderheid : a) de bestemming van de sociale subsidies;b) de begroting en de boekhouding van het jaar daarvoor in verbinding met de Studentenraad.

Art. 2.De Afgevaardigden bezorgen de Regering de statistische gegevens betreffende de studentenbevolking en de personeelsleden van de Hogere Kunstscholen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006.

Art. 4.De Minister tot wier bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 augustus 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^