Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 31 augustus 2006
gepubliceerd op 27 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006203371
pub.
27/10/2006
prom.
31/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 7, zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 467 van 1 oktober 1986;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten, inzonderheid op artikel 1, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 28 oktober 1994, 27 juni 2001, 17 juli 2002, 16 oktober 2003, 17 juni 2004 en 9 september 2005;

Gelet op het met redenen omkleed advies van de Hoge Overlegraad van Sector IX van 30 mei 2006;

Gelet op het advies nr. 40.753/2/V, gegeven op 17 juli 2006 door de Raad van State met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale promotie en van de Minister van Ambtenarenzaken en Sport;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2006, Besluit :

Artikel 1.van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 28 oktober 1994, 27 juni 2001, 17 juli 2002, 16 oktober 2003, 17 juni 2004 en 9 september 2005, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.De vastbenoemde en stagedoende personeelsleden onderworpen aan het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra, genieten de hierna bepaalde jaarlijkse vakantieregeling : a) Allerheiligenverlof : van maandag 30 oktober 2006 tot en met vrijdag 3 november 2006;b) Kerstvakantie : van maandag 25 december 2006 tot en met vrijdag 5 januari 2007;c) Krokusvakantie : van maandag 19 februari 2007 tot en met vrijdag 23 februari 2007;d) Paasvakantie : van maandag 2 april 2007 tot en met maandag 13 april 2007;e) Zomervakantie : de periodes zomervakantie worden als volgt vastgesteld, rekening houdende met het feit dat tijdens de bedoelde vakantie de psycho-medisch-sociale centra aan de jongeren en de gezinnen het ambt of de opdracht van raadgever inzake school- en beroepsoriëntatie moeten verzekeren door permanenties te organiseren die duidelijk aan de raadplegers worden meegedeeld : - voor de directeurs en de leden van de inspectiedienst : van maandag 9 juli 2007 tot en met vrijdag 17 augustus 2007; - voor de andere personeelsleden : ofwel van maandag 2 juli 2007 tot en met vrijdag 17 augustus 2007, ofwel van maandag 9 juli 2007 tot en met vrijdag 24 augustus 2007. f) Andere verlofdagen : - woensdag 27 september 2006; - dinsdag 1 mei 2007; - donderdag 17 mei 2007 (Hemelvaart); - vrijdag 18 mei 2007; - maandag 28 mei 2007 (Pinksteren); »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006 en zal ophouden van kracht te zijn op 31 augustus 2007.

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheid de statuten van het onderwijspersoneel behoren, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 augustus 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, Cl. EERDEKENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^