Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 november 2006
gepubliceerd op 25 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 7 december 1987 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de personen en diensten belast met begeleidingsmaatregelen voor de jeugdbescherming

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006204122
pub.
25/01/2007
prom.
10/11/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 7 december 1987 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de personen en diensten belast met begeleidingsmaatregelen voor de jeugdbescherming


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 47;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 7 december 1987 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de personen en diensten belast met begeleidingsmaatregelen voor de jeugdbescherming, inzonderheid op artikel 52, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 oktober 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 13 oktober 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, 2°, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, voortvloeiend uit de goedkeuring door de Koning van zijn besluit tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, krachtens het koninklijk besluit van 20 juli 2006 tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van zijn besluit van 20 juli 2006 tot invoering van een aanvulling op de kinderbijslag in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, uit de uitbetaling van toelagentoeslagen die ze op het einde van augustus bepalen en uit de verplichting, voor de Regering, die toeslagen voor de subsidies die aan de opvanggezinnen verschuldigd zijn, onmiddellijk af te trekken, alsook uit de wil van de Regering om, door de goedkeuring van dit besluit, die aftrek niet te moeten uitvoeren;

Gelet op het advies nr. 41.519/4 van de Raad van State, gegeven op 23 oktober 2006, bij toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006, Besluit :

Artikel 1.In artikel 52, § 2, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 7 december 1987 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de personen en diensten belast met begeleidingsmaatregelen voor de jeugdbescherming, wordt de tweede zin vervangen als volgt : « De toelage voor het begin van het schooljaar, uitbetaald krachtens het koninklijk besluit van 20 juli 2006 tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, krachtens het koninklijk besluit van 20 juli 2006 tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 20 juli 2006 tot invoering van een aanvulling op de kinderbijslag in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, alsook de aanvulling op de toelagen toegekend uit hoofde van de gehandicapte begunstigden, komen echter niet in aanmerking voor de berekening van het bedrag dat van de toelagen af te trekken is. »

Art. 2.De Minister tot wier bevoegdheid de Hulpverlening aan de Jeugd behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2006.

Brussel, 10 november 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^