Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 mei 2007
gepubliceerd op 18 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

bron
ministere de la communaute francaise
numac
2007029122
pub.
18/07/2007
prom.
04/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 MEI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 26 april 2007 tot wijziging van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op de raadpleging van de representatieve organen van de inrichtende machten en van de representatieve vakverenigingen;

Gelet op de raadpleging van de federaties van Ouderverenigingen erkend door de Regering;

Op de voordracht van de Minister-Presidente belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale promotie;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007;

Besluit : Article 1er. De volgende personen worden aangesteld als lid van de commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, hierna « de Commissie » genoemd : - als werkend of plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de Regeringsdiensten : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Mevr. Lise-Anne HANSE, Directeur-generaal op het Algemeen bestuur Leerplichtonderwijs en wetenschappelijk onderzoek, wordt aangesteld als Voorzitter van de Commissie.

Art. 3.Mevr. Claudine LOUIS, Adjunct-directeur-generaal, wordt aangesteld als Vice-presidente van de Commissie.

Art. 4.De heer Jean-Michel CRABBE, Directeur, wordt aangesteld als secretaris van de Commissie.

Art. 5.De Minister-Presidente tot wier bevoegdheid het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale promotie behoren, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag van inwerkingtreding van het decreet tot wijziging van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.

Brussel, 4 mei 2007.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^