Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 juli 2007
gepubliceerd op 17 september 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2006 houdende aanwijzing van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029262
pub.
17/09/2007
prom.
09/07/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 JULI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006201806 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie sluiten houdende aanwijzing van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie, gewijzigd op 1 juli 2005, inzonderheid op de artikelen 4 en 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005027386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie sluiten betreffende de adoptie, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006201806 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie sluiten houdende aanwijzing van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie;

Gelet op de noodzakelijkheid de ontslagnemende leden te vervangen, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Hoge Raad voor adoptie wordt als afgevaardigde van de adoptanten benoemd : de heer Jean-Marc MAHIN ter vervanging van de heer Pascal CARDINAL, ontslagnemend.

Art. 2.Tot lid van de Hoge Raad voor adoptie wordt als afgevaardigde van de geadopteerden benoemd : de heer Tanguy Sanghoon VERRAES ter vervanging van Mevr. Mi Jin DERAUW, ontslagnemend.

Art. 3.Tot vice-president van de Hoge Raad voor adoptie wordt de heer Tanguy Sanghoon VERRAES benoemd ter vervanging van Mevr. Mi Jin DERAUW, ontslagnemend.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 9 juli 2007.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^