Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 juli 2007
gepubliceerd op 04 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2007-2008, aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029284
pub.
04/10/2007
prom.
19/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2007-2008, aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;

Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, zoals gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2002;

Gelet op het decreet van 15 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het voorstel tot verdeling dat door de Commissie voor positieve discriminatie op datum van 30 mei 2007 werd vastgesteld;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 juni 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 juli 2007;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een globale subsidie van zevenhonderdtwintigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (720.455,00 euro ) ten laste van het krediet uitgetrokken op basisallocatie 01.06 van het activiteitenprogramma 90 van de organisatie-afdeling 52 uitgekeerd aan de inrichtende machten van de vestingen van het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijs die voor positieve discriminatie in aanmerking komen.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde subsidie wordt bestemd voor het dekken van de als bijlage vermelde werkings- en uitrustingsuitgaven.

Art. 3.De subsidie wordt verdeeld over de vestigingen die hierna vermeld zijn, overeenkomstig de samenvattende tabel die door de Commissie voor positieve discriminatie wordt voorgesteld : Vestigingen die voor subsidie in aanmerking komen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.De subsidies die lager zijn dan of gelijk zijn aan vijfduizend euro worden in één enkele schijf vanaf 1 september 2007 uitbetaald.

Art. 5.De subsidies die hoger zijn dan vijfduizend euro worden in twee schijven van respectievelijk 80 % en 20 % op 1 september 2007 en 1 januari 2008 uitbetaald.

Art. 6.Op het einde van de voorziene activiteiten, en uiterlijk voor 30 september 2008, zendt de inrichtende macht een activiteitenverslag aan de Commissie voor positieve discriminatie over.

Art. 7.De inrichtende macht houdt gedurende tien jaar een afzonderlijke comptabiliteit ter beschikking van de Verificatiedienst van de Franse Gemeenschap, waarin de gedetailleerde rekening van ontvangsten en uitgaven samen met alle andere originele verantwoordingsstukken met chronologisch kencijfer vermeld zijn.

Art. 8.De inrichtende macht is ertoe verplicht elk niet opgebruikt bedrag aan de Franse Gemeenschap terug te storten alsook elke uitgave die niet overeenstemt met het register als bijlage of waarvoor de verantwoordingsstukken door een andere subsidie gedekt worden.

Art. 9.Onverminderd artikel 8 kan de Inrichtende macht die de uitvoering van een van de acties, bedoeld overeenkomstig de in bijlage opgenomen beschrijving, niet zou kunnen verwezenlijken, een gemotiveerde aanvraag indienen voor de reaffectatie van het niet-gebruikte bedrag, waardoor de reeds geaffecteerde middelen voor een of meerdere acties van bovenvermelde beschrijving zou kunnen worden versterkt.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 11.De Minister-Presidente tot wier bevoegdheid het Leerplichtonderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2007.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale promotie, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^