Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 oktober 2007
gepubliceerd op 04 december 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs.

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029388
pub.
04/12/2007
prom.
04/10/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs.


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2000 tot oprichting van de « Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique" (Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap), inzonderheid op de artikelen 1, 2 en 6;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2007 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 10°, a);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs.

Op de aanvraag ingediend door de Waalse « FGTB » op 2 april 2007;

Gelet op de aanvraag ingediend door de « Fédération des Etudiant(e)s Francophones » op 11 mei 2007;

Gelet op de aanvraag ingediend door de « Union des Etudiants de la Communauté Française » op 15 juni 2007;

Besluit :

Artikel 1.De volgende wijzigingen worden aangebracht in artikel 1 van het besluit van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs : a) 5° wordt vervangen door de volgende tekst : « 5° Tot werkend lid dat de op communautair niveau erkende representatieve studentenverenigingen vertegenwoordigt, worden benoemd : a) De heer Benjamin Dumont;b) De heer David Cordonnier;c) De heer Xavier Dupont.» b) 6° wordt vervangen door de volgende tekst : « 6° Tot plaatsvervangend lid dat de op communautair niveau erkende representatieve studentenverenigingen vertegenwoordigt, worden benoemd : a) Mevr.Julie Ceulemans; b) De heer Sylvain Pénard;c) Mevr.Delphine Strauven. » c) 8°, e), wordt vervangen door de volgende tekst : « e) De heer Alain François ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 4 oktober 2007.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^