Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 juli 2007
gepubliceerd op 09 januari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de « Haute Ecole de NamurHENAM » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029463
pub.
09/01/2008
prom.
19/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de « Haute Ecole de NamurHENAM » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, inzonderheid op de artikelen 20, 61, 62, 63 en 64;

Gelet op het voorstel tot fusie, ingediend door de « Haute Ecole HENAC » en de « Haute Ecole IESN » op 27 februari 2007;

Gelet op het voorstel tot fusie van de « Haute Ecole HENAC » en de « Haute Ecole IESN », overgebracht door de Regering van de Franse Gemeenschap aan de Algemene Raad voor de Hogescholen op 9 maart 2007;

Gelet op de beraadslaging van de Algemene Raad voor de Hogescholen op 24 mei 2007;

Overwegende dat alle vereiste voorafgaande formaliteiten vervuld werden en dat er geen reden bestaat om zich tegen deze fusie te verzetten;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering van de Franse Gemeenschap keurt de fusie van de « Haute Ecole namuroise catholique-HENAC » en de « Haute Ecole d'Enseignement supérieur de Namur-IESN » goed.

Art. 2.De aldus opgerichte nieuwe hogeschool wordt « Haute Ecole de Namur » genoemd.

De maatschappelijke zetel van de nieuwe hogeschool wordt rue Saint-Donat 130, te 5002 Namen, gevestigd.

Art. 3.De « Haute Ecole de Namur » wordt ertoe gemachtigd de opleidingen vermeld in de bijlage bij dit besluit te openen vanaf het academiejaar 2007-2008.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole d'Enseignement supérieur de Namur-IESN » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen, wordt opgeheven.

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole namuroise catholique-HENAC » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2007-2008.

Art. 7.De Minister tot wier bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2007.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^