Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 januari 2008
gepubliceerd op 06 maart 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van het mandaat van de Administrateur-generaal van de RTBF

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029109
pub.
06/03/2008
prom.
25/01/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van het mandaat van de Administrateur-generaal van de RTBF


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française », inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het besluit van 14 februari 2002 houdende aanstelling van de administrateur-generaal van de RTBF;

Overwegende dat het Deskundigencollege, bijeengekomen overeenkomstig artikel 17 van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française », unaniem een gunstig advies heeft uitgebracht voor de evaluatie van het einde van het mandaat van de Administrateur-generaal, de heer Jean-Paul Philippot;

Overwegende dat de Voorzitter van de Raad van bestuur van de RTBF, de heer Jean-François Raskin, op 9 januari 2008, het advies van het Deskundigencollege aan de Minister van de Audiovisuele Sector persoonlijk heeft overhandigd;

Overwegende dat de Regering van de Franse Gemeenschap, bijeengekomen op 11 januari 2008, akte heeft genomen van het gunstig advies van het Deskundigencollege voor de evaluatie van het einde van het mandaat van de Administrateur-generaal van de RTBF, de heer Jean-Paul Philippot;

Overwegende dat, overeenkomstig de procedure omschreven in artikel 17 van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française », de Regering van de Franse Gemeenschap op 11 januari 2008 de Minister van de Audiovisuele sector gevraagd heeft om het advies van de Deskundigencollege te sturen aan de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector (CSA);

Overwegende dat het advies door de Minister op 11 januari 2008 aan de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector werd gestuurd;

Overwegende dat, overeenkomstig de procedure omschreven in artikel 17 van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française », de Administrateur-generaal van de RTBF, de heer Jean-Paul Philippot, op 17 januari 2008 verhoord werd door het College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector;

Overwegende dat het College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector op 24 januari 2008 een advies heeft uitgebracht waarin het geen bezwaar heeft tegen de hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-Paul Philippot als Administrateur-generaal van de RTBF;

Overwegende dat, gezien het geheel van deze elementen, niets belet dat het mandaat wordt hernieuwd;

Gelet op de beraadslaging van 25 januari 2008 van de Regering waarbij deze haar toestemming heeft gegeven voor de hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-Paul Philippot als Administrateur-generaal van de RTBF, Besluit :

Artikel 1.Het mandaat van Administrateur-generaal toegekend aan de heer Jean-Paul Philippot bij het besluit van 14 februari 2002, wordt hernieuwd vanaf 18 februari 2008.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van de Audiovisuele sector wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 januari 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur en de Audiovisuele sector, Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^