Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 januari 2008
gepubliceerd op 14 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de detachering van een personeelslid van de Franse Gemeenschap om een ambt binnen een kabinet van een minister van de Federale Regering uit te oefenen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029133
pub.
14/03/2008
prom.
18/01/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JANUARI 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de detachering van een personeelslid van de Franse Gemeenschap om een ambt binnen een kabinet van een minister van de Federale Regering uit te oefenen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 juli 1990 op de controle van de universitaire instellingen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987, zoals gewijzigd bij het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 juli 1993 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest, inzonderheid op artikel 11, § 2, zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 2003;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 juli 2004 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 31, 32 en 33;

Overwegende dat bij gebrek aan statuten genomen bij toepassing van het bovenvermelde decreet van 12 juli 1990 en aan bepalingen die uitdrukkelijk voorzien worden voor het onderwijzend personeel van de universiteiten, de statutaire bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van de diensten van de Regering, moeten worden toegepast op de commissarissen en afgevaardigden van de Regering bij de universiteiten;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 18 januari 2008.

Besluit :

Artikel 1.Mevr. Laurence Bovy, regeringscommissaris bij de « Université de Liège » en de « Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux » wordt ertoe gemachtigd om voltijds deel uit te maken van het kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Art. 2.Gedurende dit mandaat zal Mevr. Laurence Bovy de ambten van Regeringscommissaris bij de bovenvermelde universitaire instellingen niet meer uitoefenen.

Na dit mandaat zal Mevr. Bovy haar ambten van Regeringscommissaris van rechtswege hervatten.

Art. 3.Gedurende het mandaat wordt de bezoldiging van Mevr. Bovy door de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap verder uitbetaald.

Deze diensten zullen, elk trimester voor het vorige trimester, een aanvraag om terugbetaling van de gemaakte kosten bij de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van de Federale Regering indienen.

Art. 4.De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Brussel, 18 januari 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^