Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 juni 2008
gepubliceerd op 14 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de « Haute Ecole libre mosane » afgekort : HELMo, waarbij de opleidingen georganiseerd door de Hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029349
pub.
14/07/2008
prom.
05/06/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de « Haute Ecole libre mosane » afgekort : HELMo, waarbij de opleidingen georganiseerd door de Hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, inzonderheid op de artikelen 20, 61, 62, 63 en 64;

Gelet op het voorstel tot fusie, ingediend door de « Haute Ecole ISELL » en de « Haute Ecole mosane d'Enseignement supérieur » op 7 maart 2008;

Gelet op het voorstel tot fusie van de « Haute Ecole ISELL » en de « Haute Ecole mosane d'Enseignement supérieur », overgebracht door de Regering van de Franse Gemeenschap op 11 maart 2008;

Gelet op het gunstig advies van de Algemene Raad voor de Hogescholen, gegeven op 15 mei 2008;

Overwegende dat alle vereiste voorafgaande formaliteiten vervuld werden;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering van de Franse Gemeenschhap keurt de fusie goed van de « Haute Ecole ISELL » en de « Haute Ecole mosane d'Enseignement supérieur ».

Art. 2.De aldus opgerichte nieuwe Hogeschool zal de naam « Haute Ecole libre mosane - HELMo » dragen. De maatschappelijke zetel van de nieuwe Hogeschool wordt gevestigd te 4000 Luik, Mont Saint-Martin 41.

Art. 3.De Hogeschool wordt ertoe gemachtigd de opleidingen vermeld in de bijlage bij dit besluit te openen vanaf het academiejaar 2008-2009.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole ISELL » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen, wordt opgeheven.

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole mosane d'Enseignement supérieur » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking voor het academiejaar 2008-2009.

Art. 7.De Minister bevoegd voor het Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 juni 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^