Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 juli 2008
gepubliceerd op 23 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 25, § 2, b) van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029436
pub.
23/09/2008
prom.
11/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 25, § 2, b) van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs, inzonderheid op de artikelen 25, § 2, b) en 27;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 15 april 2008 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op het overlegprotocol van 15 april 2008 van het overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en de gesubsidieerde PMS-centra erkend door de Regering;

Gelet op het advies 44.617/2 van de Raad van State, gegeven op 23 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervangen bij de wet van 2 april 2003;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008, Besluit :

Artikel 1.De beslissingen bedoeld in artikel 25, § 2, b) van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs, zullen afgeleverd worden na de beraadslaging van een examencommissie die door de opleidingscentra van de netten ingesteld wordt.

Art. 2.De examencommissie zal ten minste uit drie leden samengesteld worden, waarvan ten minste één lid vast benoemd is of in vast verband aangeworven wordt in het ambt waartoe de opleiding leidt en waarvan ten minste één lid aangewezen wordt door het vertegenwoordigings- en coördinatieorgaan van de inrichtende machten of de Inrichtende macht indien deze niet tot een vertegenwoordigings- en coördinatieorgaan van de inrichtende machten toetreedt.

Bovendien, in het kader van artikel 27 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs, kunnen de Algemene Inspectiedienst en de Verificatiediensten, als waarnemer, de proef en de beraadslaging van de examencommissie bijwonen. Daartoe wordt het tijdschema van de proeven bezorgd aan de Algemene Directie Leerplichtonderwijs, de Algemene Inspectiedienst en de Algemene Directie Niet-verplicht onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

Art. 3.§ 1. De beslissing van de examencommissie bedoeld in artikel 25, § 2, b), van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs moet gemotiveerd worden, inzonderheid op basis van objectieve criteria die de verwerving van verschillende bevoegdheden door de kandidaten evalueren, en dit in gelijkwaardigheid met de criteria opgenomen in het opleidingsplan bedoeld in de artikelen 17 en 18 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs. § 2. De beslissing van de examencommissie bedoeld in artikel 25, § 2, b), van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs, wordt binnen de tien werkdagen na de beraadslaging per aangetekende brief aan de geslaagde kandidaat bezorgd.

Art. 4.De Minister bevoegd voor de statuten van het onderwijspersoneel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 juli 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-President, Minister van Begroting, Sport en Ambtenarenzaken, M. DAERDEN De Minister van Leerplichtonderwijs, Ch. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^