Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 mei 2008
gepubliceerd op 27 januari 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van de beheersovereenkomst van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2008-2012

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029581
pub.
27/01/2009
prom.
29/05/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 MEI 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van de beheersovereenkomst van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2008-2012


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", afgekort "ONE";

Gelet op het decreet van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 23 januari 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 1 februari 2008;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 1 februari 2008;

Gelet op de beraadslaging van de Raad van bestuur van de O.N.E. van 21 februari 2008;

Overwegende dat de beheersovereenkomst van de O.N.E. ondertekend is op 6 maart 2008;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Besluit :

Artikel 1.De Regering van de Franse Gemeenschap keurt de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance 2008-2012" goed samen met de bijlagen opgenomen in bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 6 maart 2008.

Art. 3.De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 mei 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid.

Mevr. C. FONCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^