Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 november 2008
gepubliceerd op 23 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029015
pub.
23/01/2009
prom.
14/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding, zoals gewijzigd bij het decreet van 24 oktober 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding;

Gelet op het advies van de Hoge raad voor permanente opvoeding van 5 november 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 oktober 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 oktober 2008;

Overwegende dat het noodzakelijk is de laatste schijf van 2008 van de werkings-, activiteiten en tewerkstellingssubsidies te kunnen betalen voor de sector van de Permanente opvoeding, die de helft van de betrekking van de socioculturele sector inneemt, en dit vóór eind 2008 op basis van de nieuwe nadere regels bepaald bij voornoemd decreet van 24 oktober 2008;

Overwegende dat indien de verenigingen die subsidies niet betaald krijgen binnen de kortste termijn, zij geconfronteerd zouden kunnen worden met belangrijke thesaurieproblemen en het hoofd niet zouden kunnen bieden aan problemen inzake personeel en werking;

Overwegende dat voor de andere socioculturele sectoren, geen enkele reglementaire wijziging noodzakelijk is ingevolge de aanneming van het decreet van 24 oktober 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap voor de vastlegging van de subsidies;

Overwegende dat het discriminerend zou zijn voor de verenigingen en de werknemers van de sector voor permanente opvoeding hun subsidies niet binnen dezelfde termijn te krijgen;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid dus wordt ingeroepen;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 45/384/2 gegeven op 3 november 2008 bij toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur en de Audiovisuele sector;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1 : a) wordt het laatste lid vervangen door de volgende bepaling : « Bij toepassing van artikel 10, § 2, van het decreet, bedraagt de jaarlijkse forfaitaire subsidie dat met die categorie overeenstemt 1.785,89 EUR. »; b) wordt op het einde een lid toegevoegd, luidend als volgt : « Bij toepassing van artikel 11, 1°, van het decreet, bedraagt de jaarlijkse forfaitaire werkingssubsidie dat met die categorie overeenstemt 5.411,80 EUR. » 2° In § 2 : a) wordt het laatste lid vervangen door de volgende bepaling : « Bij toepassing van artikel 10, § 2, van het decreet, bedraagt de jaarlijkse forfaitaire activiteitensubsidie dat met die categorie overeenstemt 3.536,06 EUR. »; b) wordt er een lid toegevoegd, luidend als volgt : « Bij toepassing van artikel 11, 1°, van het decreet, bedraagt de jaarlijkse forfaitaire werkingssubsidie dat met die categorie overeenstemt 10.715,34 EUR. » 3° In § 3 : a) wordt het laatste lid vervangen door de volgende bepaling : « Bij toepassing van artikel 10, § 2, van het decreet, bedraagt de jaarlijkse forfaitaire activiteitensubsidie dat met die categorie overeenstemt 4.000,39 EUR. »; b) wordt op het einde een lid toegevoegd, luidend als volgt : « Bij toepassing van artikel 11, 1°, van het decreet, bedraagt de jaarlijkse forfaitaire werkingssubsidie dat met die categorie overeenstemt 12.122,40 EUR. »

Art. 2.In de artikelen 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 19, 23, 24 en 27, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding worden de woorden « punten/betrekking » vervangen door de woorden « activiteitenpunten ».

Art. 3.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding, wordt het opschrift van hoofdstuk VI als volgt gewijzigd : « Waarde van het activiteitenpunt ».

Art. 4.Artikel 28 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding wordt vervangen door de volgende bepaling : « Bij toepassing van artikel 10, § 1, 2e lid, van het decreet, wordt de waarde van het activiteitenpunt vastgelegd op 1.068,39 EUR. ».

Art. 5.In de artikelen 39 en 41 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding worden de woorden « artikel 9 van het decreet » vervangen door de woorden « artikel 9, 1° en 2°, van het decreet ».

Art. 6.In artikel 39 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding wordt een lid toegevoegd, luidend als volgt : « De Regering vereffent de subsidie bedoeld in artikel 9, 3°, van het decreet volgens de nadere regels bepaald bij het decreet van 24 oktober 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap. ».

Art. 7.Artikel 43 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding wordt vervangen door de volgende bepaling : « De subsidie bedoeld in artikel 9, 3°, van het decreet wordt verantwoord volgens de nadere regels bepaald bij het decreet van 24 oktober 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap. ».

Art. 8.In artikel 44 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding worden de woorden « de artikelen 9, eerste lid, en 11, van het decreet » vervangen door « artikel 9, 2°, en 11, van het decreet ».

Art. 9.In artikel 45 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding worden de woorden « de artikelen 9, derde lid, en 12, § 1, van het decreet » vervangen door « artikel 9, 1°, en 10, van het decreet ».

Art. 10.In artikel 46 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding worden de woorden « artikel 12, § 3 » vervangen door de woorden « artikel 12, § 2 ».

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Art. 12.De Minister van Cultuur en de Audiovisuele sector wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 november 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur en de Audiovisuele Sector, Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^