Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 november 2008
gepubliceerd op 02 februari 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale paritaire commissie van de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 16 december 2004 betreffende het statuut van de vakvereniging verbindend wordt verklaa

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029020
pub.
02/02/2009
prom.
28/11/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale paritaire commissie van de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 16 december 2004 betreffende het statuut van de vakvereniging verbindend wordt verklaard


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op de aanvraag van de Centrale paritaire commissie van het confessioneel vrij onderwijs om de beslissing van 16 december 2004 verbindend te verklaren;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008, Besluit :

Artikel 1.De bijgevoegde beslissing van de Centrale paritaire commissie van het confessioneel vrij onderwijs van 16 december 2004 betreffende het statuut van de vakvereniging, wordt verbindend verklaard.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de statuten van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 november 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, M. DAERDEN De Minister van Leerplichtonderwijs, Ch. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^