Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 december 2008
gepubliceerd op 12 mei 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles International"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029250
pub.
12/05/2009
prom.
05/12/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles International"


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles", inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 9 mei 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles";

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 april en 31 oktober 2007;

Gelet op het protocol nr. 362 van het onderhandelingscomité van sector XVII, gesloten op 17 januari 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van ambtenarenzaken van 23 november 2OO7;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van begroting van 23 november 2007;

Gelet op het advies nr. 44.791/2/V van de Raad van State, gegeven op 4 augustus 2008 bij toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de minister van ambtenarenzaken en de minister bevoegd voor de internationale betrekkingen;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 5 december 2008, Besluit : HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles International", hierna "de instelling" genoemd.

Dit besluit is niet van toepassing op de personeelsleden die bij een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten gedurende de maanden juli, augustus en september worden aangeworven. HOOFDSTUK 2. - Wervingsvoorwaarden

Art. 2.§ 1. De instelling kan personen aanwerven uitsluitend om : 1. aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften inzake personeel te beantwoorden, of het nu gaat om de verrichting van acties die in de tijd beperkt zijn, of om een uitzonderlijke werktoename;2. ambtenaren te vervangen wanneer die geheel of gedeeltelijk afwezig zijn, of ze al dan niet in dienstactiviteit zijn;3. hulptaken of specifieke taken te vervullen zoals die bij dit artikel bepaald zijn;4. taken uit te voeren waarvoor een bijzondere kennis of een brede deskundigheid van hoog niveau vereist zijn. De arbeidsovereenkomst bepaalt de taken die worden toevertrouwd aan de persoon die overeenkomstig het vooraf vastgestelde ambtsprofiel wordt aangeworven. § 2. Onder hulptaken, dient te worden verstaan : 1. diensttaken in de cafetaria's;2. onderhoudstaken;3. telefoon- en onthaaltaken;4. de taken die door de chauffeurs worden uitgevoerd. § 3. Tot de specifieke taken behoren, de taken in verband met de verwezenlijking van Europese programma's, de internationale uitwisselingen van jongeren waarvoor de betrekkingen door externe subsidies worden gefinancierd.

De voor dat ambt aangestelde persoon moet ten minste houder zijn van een diploma dat tot de betrekkingen van niveau 1 toegang verschaft en moet beantwoorden aan de bijzondere beroepskwalificaties die in het ambtsprofiel worden bepaald. § 4. Als taken waarvoor een bijzondere kennis of een brede ervaring van hoog niveau vereist zijn, kunnen worden beschouwd, de taken waarvoor beheerstechnieken of een technische kennis van hoog niveau vereist zijn.

Art. 3.Voor de toepassing van artikel 10, § 1, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International", omvat de personeelsformatie van de instelling de toe te kennen betrekkingen bedoeld in artikel 2, § 1, 1, 3 en 4, van dit besluit. HOOFDSTUK 3. - Toegankelijkheid, selectie en ambtsneerlegging

Art. 4.§ 1. De bij arbeidsovereenkomst aan te werven personen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : 1. de burgerlijke en politieke rechten genieten;2. de dienstplichtwetten naleven;3. het bewijs leveren dat ze medisch geschikt zijn voor het uit te oefenen ambt;4. houder zijn van een diploma of een studiegetuigschrift in verband met de toe te kennen betrekking;5. een gedrag hebben dat aan de vereisten van de toe te kennen betrekking beantwoordt. § 2. De voorwaarden bedoeld in § 1 moeten gedurende de hele uitvoering van de arbeidsovereenkomst vervuld zijn. § 3. Voor de niveaus 1, 2+ en 2, zijn de selectiecriteria de volgende : het diploma en de vorming, de vaardigheden en de bevoegdheid, de motivatie om de betrekking te bekleden.

Voor niveau 3, zijn de selectiecriteria de volgende : de vaardigheden en de bevoegdheid, de motivatie om de betrekking te bekleden. § 4. Voor de wervingen bedoeld in artikel 2, § 1, 1 en 2, van dit besluit, wordt de voorrang verleend aan de geslaagden bij specifieke vergelijkende wervingsexamens voor het ambt, georganiseerd door SELOR voor het Waalse Gewest of de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel, waarvan de wervingsreserve nog altijd geldig is.

Als er geen geïnteresseerde SELOR-geslaagde is, kan de oproep tot kandidaten worden bekendgemaakt door elk communicatiemiddel waardoor iedere geïnteresseerde persoon zich kandidaat kan stellen.

Voor de wervingen bedoeld in artikel 2, § 1, 1, 2, en voor de wervingen om hulptaken uit te voeren, verrichten de functionele ministers een eerste selectie van de kandidaten voor de toe te kennen posten, onderzoeken ze de kandidaturen, op grond van een evaluatierooster betreffende het ambtsprofiel van elke toe te kennen betrekking.

De aldus voorgeselecteerde kandidaten worden verhoord door de betrokken verantwoordelijken van de instelling, in aanwezigheid van syndicale waarnemers. De administrateur-generaal zendt het verslag van de hoorzitting, samen met een met redenen omkleed voorstel, aan de functionele ministers, en een afschrift aan de ministers van ambtenarenzaken, over. Voor iedere kandidaat vermeldt het hoorzittingsverslag minstens de volgende gegevens aan : 1° Bepaling van de toe te kennen post : a) beschrijving van de taken;2° Profiel van de kandidaat : a) diploma en vorming;b) geschiktheid en bevoegdheid.3° Onderhoud : a) identificatie van de kandidaat, (met inbegrip van een afschrift van het SELOR-attest, behalve voor de hulptaken en voor de tijdelijke vervangingen);b) motivatie van de kandidaat om het ambt te bekleden;c) beroepservaring;d) datum waarop de persoon beschikbaar zal zijn om het ambt te bekleden;e) overeenstemming met het vereiste profiel.4° Rangschikking van een kandidaat in één van de volgende twee categorieën : past voor het ambt of past niet voor het ambt. Binnen de veertien dagen na de ontvangst van de hoorzittingsverslagen en na advies van de ministers van ambtenarenzaken, geven de functionele ministers de administrateur-generaal de nodige instructies opdat die de personen zou aanwerven die voor het ambt passen, met uitzondering van de vervangingscontractuelen die de ambten van algemeen afgevaardigde, afgevaardigde of adviseur uitoefenen, die door de Regeringen worden aangeworven.

Art. 5.§ 1. Voor elke aanwerving van een contractueel personeelslid belast met het uitvoeren van specifieke taken en van het personeel bedoeld in artikel 2, § 1, 4, van dit besluit, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden : 1. de bekendmaking van een oproep tot kandidaten via elk communicatiemiddel waarbij iedere geïnteresseerde persoon zich kandidaat kan stellen;2. een ambtsbeschrijving en een bevoegdheidsprofiel met vermelding van de vereiste bevoegdheid, ervaring en vaardigheden;3. de instelling van een selectiecommissie;4. een voor de vorm met redenen omklede beslissing, met het oog op de toelaatbaarheid van de kandidaten en hun selectie. § 2. De selectietests of -examens worden georganiseerd door een selectiecommissie die de vereiste waarborgen inzake onpartijdigheid en objectiviteit bieden. Ze zijn aangepast aan het toe te kennen ambt.

De selectiecommissie bestaat voor één derde uit leden die buiten de instelling worden gekozen en die het bewijs moeten leveren van een onbetwistbare bevoegdheid op het betrokken gebied. De commissie telt ten minste één vertegenwoordiger van de functionele ministers en van de ministers-presidenten. De samenstelling van de commissie wordt door de Regeringen goedgekeurd.

De commissie wordt belast met de rangschikking van de kandidaten in één van beide categorieën bedoeld in artikel 4, vierde lid, 4°, van dit besluit en met het uitbrengen van een met redenen omkleed advies over de toelaatbaarheid en de graad van overeenstemming van de bevoegdheid, de ervaring en de vaardigheden van de kandidaten met de ambtsbeschrijving en het bevoegdheidsprofiel.

De administrateur-generaal zendt het verslag van de commissie over aan de functionele ministers en de ministers-presidenten en zendt een afschrift aan de ministers van ambtenarenzaken over.

Voor het personeel bedoeld in artikel 2, § 1, 4 van dit besluit, geven de functionele ministers de nodige instructies aan de administrateur-generaal om de personen aan te werven die voor het ambt passen binnen de veertien dagen na de ontvangst van het verslag van de commissie. HOOFDSTUK 4. - Rechten, plichten en onverenigbaarheid

Art. 6.De artikelen 2 en 3 alsook de artikelen 116 en 117 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International", zijn toepasselijk op de contractuele personeelsleden bedoeld bij dit besluit. HOOFDSTUK 5. - Vorming van de contractuele personeelsleden

Art. 7.De bepalingen van hoofdstuk III van titel V van boek I van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International" zijn toepasselijk op de contractuele personeelsleden bedoeld bij dit besluit, met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op de loopbaanvorming. HOOFDSTUK 6. - Geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden

Art. 8.§ 1. Met toepassing van de bepalingen van titel XV van boek I van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International", ontvangen de contractuele personeelsleden een bezoldiging die gelijk is aan de wedde in verband met de wervingsgraad, toegekend aan de ambtenaren voor de zelfde graad, alsook de tussentijdse en zesjaarlijkse verhogingen in verband daarmee.

Na 8 jaar anciënniteit in de weddeschaal D4, genieten de contractuele personeelsleden van niveau 3 de weddeschaal D3, voor zover ze het bewijs leveren van een gunstige evaluatie in het kader van het verslag bedoeld in artikel 11, laatste lid van dit besluit. § 2. De contractuele personeelsleden, aangeworven om specifieke taken of taken bedoeld in artikel 2, § 1, 4, van dit besluit uit te voeren, ontvangen een bezoldiging die gelijk is aan de wedde in verband met de graden van attaché, eerste attaché, directeur, toegekend aan de ambtenaren voor dezelfde graden en dezelfde ambten, alsook de tussentijdse verhogingen in verband daarmee. § 3. De contractuele personeelsleden ontvangen hun normale bezoldiging voor de carensdag bedoeld in de artikelen 52 en 71 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 9.De bepalingen van titel XV van boek I van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International", zijn van toepassing op de contractuele personeelsleden, met uitzondering van de bepalingen van de hoofdstukken VII (toelage voor een hoger ambt) en VIII (uittredingstoelage).

Voor de toepassing van artikel 218 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International", is het bedrag van de gewaarborgde bezoldiging 13.234,20 EUR.

Art. 10.Voor de toekenning van de tussentijdse verhogingen worden de door de instelling bezoldigde perioden van schorsing van de overeenkomst in aanmerking genomen.

De volgende niet bezoldigde schorsingsperioden worden bovendien eveneens in aanmerking genomen : 1. de schorsingsperioden wegens ziekte of gebrekkigheid alsook wegens arbeidsongevallen of beroepsziekte;2. de perioden van verlof of arbeidsonderbreking bedoeld in de artikelen 39 en 42 tot 43bis van de arbeidswet van 16 maart 1971;3. het uitzonderlijk verlof wegens overmacht bedoeld in boek III betreffende de verloven en afwezigheden van de ambtenaren van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International";4. de afwezigheidsperioden om aan overlegde arbeidsstakingen deel te nemen;5. de schorsingsperioden die worden toegekend om een ambt in een ministerieel kabinet uit te oefenen;6. de perioden van onderbreking van de beroepsloopbaan;7. de schorsingsperioden die worden toegekend in het kader van het politiek verlof;8. de schorsingsperioden wegens ouderschapsverlof. HOOFDSTUK 7. - Vastlegging van de doelstellingen en onderhouden voor planning en werking

Art. 11.Iedere statutaire hiërarchische meerdere van minstens rang A4 legt de doelstellingen vast die ieder contractueel personeelslid dat onder zijn gezag staat, moet bereiken.

Die doelstellingen worden vastgelegd door de hiërarchische meerdere gedurende een planningsonderhoud, op een specifieke, meetbare wijze; ze moeten resultaatgericht zijn en in de tijd vastgelegd zijn.

Ze moeten de dienstdoelstellingen concretiseren die worden vastgelegd volgens de beheersmethoden die eigen zijn aan de instelling en de rol en het deelnemingsniveau van de ambtenaar ten opzichte van het bereiken van die doelstellingen bepalen.

Er kunnen ook doestellingen inzake persoonlijke ontwikkeling worden bepaald.

Naargelang de aard van het uitgeoefende ambt wordt een werkingsonderhoud uiterlijk binnen de twee jaar volgend op het planningsonderhoud georganiseerd.

Door dat onderhoud kunnen de verrichte prestaties worden beoordeeld, in verband met de globale balans van de dienst en het bereiken van de doelstellingen inzake persoonlijke ontwikkeling, kunnen de oorzaken van de eventuele afwijkingen worden vastgesteld en kunnen de mechanismen worden bepaald om de moeilijkheden te verhelpen.

Het werkingsonderhoud wordt in een verslag opgenomen, dat aan het contractueel personeelslid wordt meegedeeld. Binnen de veertien dagen na die mededeling, laat het contractuele personeelslid zijn opmerkingen kennen bij de hiërarchische meerdere die het onderhoud heeft gevoerd en bij de hiërarchische meerdere van die. HOOFDSTUK 8. - Administratieve toestand van de contractuele personeelsleden

Art. 12.De regeling inzake verloven en andere afwezigheden die van toepassing is op de contractuele personeelsleden wordt vastgesteld in boek III van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International".

De regeling inzake vergoedingen en toelagen die van toepassing is op de contractuele personeelsleden wordt vastgesteld in boek IV van het voormelde besluit, met uitzondering van het personeel dat aangewezen is voor de externe loopbaan, waarvan de regeling inzake vergoedingen vastgesteld wordt door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van "Wallonië - Brussel International"- externe loopbaan. HOOFDSTUK 9. - Slotbepalingen

Art. 13.In de arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk verwezen naar dit besluit alsook naar de rechtsgrondslag die de contractuele werving toelaat, zoals bedoeld in artikel 2, § 1, van dit besluit.

Art. 14.Artikel 11 is van toepassing op elk contractueel personeelslid dat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit in dienst is en wordt toegepast voor de eerste keer binnen de zes maanden na de bekendmaking ervan.

Art. 15.De regeling inzake verloven en andere afwezigheden die toepasselijk is op het contractueel personeel wordt vastgesteld door boek III van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International".

De regeling inzake vergoedingen en toelagen die van toepassing is op de contractuele personeelsleden wordt vastgesteld in boek IV van het voormelde besluit, met uitzondering van het personeel dat aangewezen is voor de externe loopbaan, waarvan de regeling inzake vergoedingen vastgesteld wordt door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van "Wallonië -Brussel International"- externe loopbaan.

Art. 16.Opgeheven wordt, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 1998 tot vaststelling van de lijst van de bijkomende en specifieke opdrachten van het "Commissariat général aux Relations internationales" (Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België).

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Art. 18.De ministers bevoegd voor de internationale betrekkingen en de ambtenarenzaken worden, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister belast met de internationale betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister belast met de begroting en de ambtenarenzaken, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^