Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 mei 2009
gepubliceerd op 13 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen van de leden van het personeel van het Onderwijs voor Social

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029393
pub.
13/08/2009
prom.
14/05/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen van de leden van het personeel van het Onderwijs voor Sociale Promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het Onderwijs voor Sociale Promotie, inzonderheid op artikel 111;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen van de leden van het personeel van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 januari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 12 februari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 19 maart 2009;

Gelet op de onderhandelingsprotocollen van 23 april 2009 van het Onderhandelingscomité van Sector IX, van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - Afdeling II en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op het overlegprotocol van 23 april 2009 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het Onderwijs en van de gesubsidieerde P.M.S.-centra erkend door de Regering;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009, Besluit : HOOFDSTUK I. - Bepalingen betreffende de vrijwillige fusies

Artikel 1.In artikel 27 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen van de leden van het personeel van het onderwijs voor sociale promotie, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) Het eerste lid wordt aangevuld als volgt : « De betrekkingen van adjunct-directeur en adjunct-opvoeder-huismeester worden behouden onafhankelijk van de betrekkingen bedoeld in de artikelen 20 en 25 van dit besluit.» 2) Het vierde lid en het vijfde lid worden vervangen als volgt : « Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de uitdoving van elke betrekking bedoeld in het eerste lid geniet de betrokken inrichting een betrekking van onderdirecteur per betrekking van adjunct-directeur en een betrekking van studiemeester-opvoeder per betrekking van adjunct-opvoeder-huismeester. Wanneer de fusie geen uitdovingsformatie tot gevolg heeft voor één van de betrekkingen bedoeld in het eerste lid, geniet de betrokken inrichting vanaf de eerste dag van de maand volgend op de fusie, een betrekking van onderdirecteur per afgeschafte betrekking van directeur en een betrekking van studiemeester-opvoeder per afgeschafte betrekking van opvoeder-huismeester.

In afwijking van artikel 22 wordt de betrekking van onderdirecteur bedoeld in dit artikel op 1 januari afgeschaft wanneer, tijdens het voorlaatste kalenderjaar, het aantal lestijden-leerlingen van de nieuwe autonome inrichting meer dan 10 % lager was dan het aantal lestijden-leerlingen verkregen door de optelling van de lestijden-leerlingen van de inrichtingen die vóór de fusie bestonden.

In afwijking van artikel 25 wordt de betrekking van studiemeester-opvoeder bedoeld in dit artikel op 1 januari afgeschaft, wanneer, tijdens het voorlaatste kalenderjaar, het aantal lestijden-leerlingen van de nieuwe autonome inrichting meer dan 15 % lager was dan het aantal lestijden-leerlingen verkregen door de optelling van de lestijden-leerlingen van de inrichtingen die vóór de fusie bestonden. » HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende bepaalde ambten van het niet-onderwijzend personeel

Art. 2.In artikel 23, § 1er, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 1, eerste lid, wordt de tabel gewijzigd als volgt :

Lestijden-leerlingen

Werkmeester

30.000

- een vierdetijdse betrekking

50.000

- een halftijdse betrekking

90.000

- een drievierdetijdse betrekking - of een halftijdse betrekking en een vierdetijdse betrekking

120.000

- een voltijdse betrekking - of twee halftijdse betrekkingen

240.000

- twee voltijdse betrekkingen - of een voltijdse betrekking en twee halftijdse betrekkingen - of vier halftijdse betrekkingen


b) in § 1, tweede lid van hetzelfde artikel worden de cijfers « 320.000 » en « 200.000 » respectievelijk vervangen door de cijfers « 240.000 » en « 120.000 » c) In § 1 wordt het derde lid van het bovenvermelde artikel vervangen als volgt : « In afwijking van de normen voor de creatie en het behoud van de betrekking zoals bepaald in de tabel onderaan : 1° worden de betrekkingen toegewezen overeenkomstig de regels die tot 30 juni 2009 gelden, tot het vertrek van hun titularis behouden; 2° kunnen de betrekkingen verdeeld worden in een vierdetijdse betrekking : - aan 50.000 lestijden-leerlingen; - met het oog op het vervullen van het ambt van de personeelsleden aangesteld of benoemd of aangeworven in vast verband in een betrekking van werkmeester. » d) Er wordt een § 1bis ingevoegd, luidend als volgt : « § 1bis.De betrekkingen van werkmeester kunnen toegewezen worden aan verschillende personeelsleden na voorafgaand advies, in het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, van het basisoverlegcomité, in het officieel onderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, van de plaatselijke paritaire commissie, en in het vrij onderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, van de ondernemingsraad of, bij gebreke hieraan, van de vakbondsdelegatie, met recht op evocatie van het bureau voor bemiddeling bij onenigheid. »

Art. 3.In artikel 25 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt : « In een autonome onderwijsinrichting voor sociale promotie kunnen de betrekkingen van studiemeester-opvoeder, opsteller en klerk gecreëerd en behouden worden overeenkomstig de onderstaande aantallen lestijden-leerlingen : »

Lestijden-leerlingen

Betrekkingen

30.000

- 1 opvoeder-huismeester overeenkomtig artikel 20 - of 1 studiemeester-opvoeder - of 1 klerk - of een halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder en een halftijdse betrekking van klerk

75.000

- + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + 1 halftijdse betrekking van klerk - of + 1 halftijdse betrekking van opsteller

120.000

- + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + 1 halftijdse betrekking van klerk

180.000

- + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + 1 halftijdse betrekking van klerk - of + 1 halftijdse betrekking van opsteller

240.000

- + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder of + 1 halftijdse betrekking van klerk

300.000

- + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + 1 halftijdse betrekking van klerk - of + 1 halftijdse betrekking van opsteller

360.000

- + 1 directiesecretaris overeenkomstig artikel 24 (deze betrekking wordt verkregen door de optelling van een halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder die vooraf gecreëerd werd en van een halftijdse betrekking die overeenkomstig dit besluit gecreëerd wordt) - of + halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + halftijdse betrekking van klerk

420.000

- + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + 1 halftijdse betrekking van klerk - of + 1 halftijdse betrekking van opsteller

500.000

- + 1 studiemeester-opvoeder - of + 1 klerk

660.000

- + 1 studiemeester-opvoeder - of + 1 klerk

840.000

- + 1 studiemeester-opvoeder - of + 1 klerk

1.200.000

- + 1 studiemeester-opvoeder - of + 1 opsteller - of + 1 klerk


Art. 4.Er wordt een nieuw artikel 25bis ingevoegd in hetzelfde besluit, luidend als volgt : « Art. 25bis . Wanneer, overeenkomstig de normen bedoeld in artikel 25, eerste lid, de betrekking van het personeelslid dat in een inrichting een ambt met volledige prestaties van klerk of studiemeester-opvoeder in vast verband of in tijdelijk verband uitoefent vóór de inwerkingtreding van dit decreet, waarvan de betrekking kon georganiseerd worden omdat de inrichting 240.000 lestijden-leerlingen telt, definitief vacant wordt nadat de statutaire maatregelen uitgevoerd zijn of wanneer een inrichting het aantal van 240.000 lestijden-leerlingen bereikt, worden die normen voor de creatie van betrekkingen vervangen overeenkomstig het volgende lid.

In een autonome onderwijsinrichting voor sociale promotie kunnen de betrekkingen van studiemeester-opvoeder, opsteller en klerk gecreëerd en behouden worden overeenkomstig de onderstaande aantallen lestijden-leerlingen :

Lestijden-leerlingen

Betrekkingen

30.000

- 1 opvoeder-huismeester in het onderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap of een boekhouder in het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap overeenkomstig artikel 20 - of 1 studiemeester-opvoeder - of 1 klerk - of een halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder en een halftijdse betrekking van klerk

75.000

- + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + 1 halftijdse betrekking van klerk - of + 1 halftijdse betrekking van opsteller

120.000

- + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + 1 halftijdse betrekking van klerk

180.000

- + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + 1 halftijdse betrekking van klerk - of + 1 halftijdse betrekking van opsteller

240.000

- + 1 directiesecretaris overeenkomstig artikel 24 (deze betrekking wordt verkregen door de optelling van een halftijdse betrekking van klerk of studiemeester-opvoeder die vooraf gecreëerd werd en van een halftijdse betrekking die overeenkomstig dit besluit gecreëerd wordt) - + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + 1 halftijdse betrekking van klerk

300.000

- + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + 1 halftijdse betrekking van klerk - of + 1 halftijdse betrekking van opsteller

360.000

- + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + 1 halftijdse betrekking van klerk

420.000

- + 1 halftijdse betrekking van studiemeester-opvoeder - of + 1 halftijdse betrekking van klerk - of + 1 halftijdse betrekking van opsteller

500.000

- + 1 studiemeester-opvoeder - of + 1 klerk

660.000

- + 1 studiemeester-opvoeder - of + 1 klerk

840.000

- + 1 studiemeester-opvoeder - of + 1 klerk

1.200.000

- + 1 studiemeester-opvoeder - of + 1 opsteller - of + 1 klerk


Indien de klerk of de studiemeester-opvoeder die er tijdelijk zijn ambt met volledige prestaties uitoefende, op de datum waarop de in het eerste lid bedoelde betrekking definitief vacant wordt, ten minste 1 jaar ambtsanciënniteit telt, zet betrokkene evenwel zijn loopbaan voort in de betrokken betrekking, en zijn de normen bedoeld in het vorige lid enkel na het definitieve vertrek van betrokkene van toepassing.

Art. 5.In artikel 27, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « of van adjunct-boekhouder in het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap » ingevoegd tussen de woorden « adjunct-opvoeder-huismeester » en de woorden « behouden onafhankelijk van de betrekkingen bedoeld in de artikelen 20 en 25 van dit besluit. »

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009, met uitzondering van artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2009.

Art. 7.De Minister van Jeugd en Onderwijs voor Sociale Promotie, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 mei 2009.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Jeugd en Onderwijs voor Sociale Promotie, M. TARABELLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^