Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 mei 2009
gepubliceerd op 25 augustus 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029449
pub.
25/08/2009
prom.
27/05/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 MEI 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 87, § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid op artikel 50, § 2, en 71;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991;

Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2009 houdende, wat de Franse Gemeenschap betreft, uitstel van de inwerkingtreding - op 1 januari 2010 - van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 oktober 2006 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 mei 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting en de Minister van Ambtenarenzaken van 27 mei 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de gemeenschappelijke beleidsverklaring die voorziet in de invoering van één enkel boekhoudkundig en begrotingsmodel met de implicaties ervan op informaticagebied;

Gelet op de vordering van de voorbereidende werkzaamheden inzake de hervorming van de overheidsboekhouding, Walcomfin-project genoemd, en op de overeenstemming ervan met de voornaamste regels van het Europees Stelsel van nationale en regionale rekeningen van de Commissie (ESR);

Gelet op de verplichting om statistieken en rekeningen op te stellen volgens de ESR-methodologie en op de noodzaak om de rapportering ervan te automatiseren;

Gelet op de volgende inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen van de nieuwe overheidsboekhouding op 1 januari 2010;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de opdrachten van de Walcomfin-cel te bepalen en bij te werken met het oog op een interne omkaderingscel voor de coördinatie van de toepassing van deze nieuwe boekhouding en op het beschikbaar maken van personeel en middelen;

Gelet op de beslissing van de Interministeriële Conferentie Begroting Financiën van 12 december 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de Federale Staat en de deelstaten, bevestigd door de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2009 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor overheidsboekhouding;

Op de voordracht van de Minister van Begroting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het tweede lid van artikel 1 van het besluit van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap, wordt vervangen als volgt : « De cel wordt onder het gezag van het Sturingscomité bedoeld in artikel 4 geplaatst. »

Art. 2.Het organogram bedoeld in artikel 2 van het besluit van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap, wordt vervangen door dat opgenomen in bijlage.

Art. 3.Artikel 3 van het besluit van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap, wordt vervangen als volgt : « De coördinerend projectleider brengt periodiek verslag uit over de uitvoering van de opdrachten aan de beslissingsorganen van het project en elk halfjaar aan de Minister van Begroting en Financiën. »

Art. 4.Artikel 4 van het besluit van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap, wordt vervangen als volgt : « § 1. Het interne team, wat de Franse Gemeenschap betreft, staat onder de leiding van de coördinerend projectleider van het interne team van het Waals Gewest, onder het gezag van het Sturingscomité dat de oriëntaties bepaalt : § 2. Het Sturingscomité is samengesteld als volgt : 1. De secretaris-generaal van het Ministerie of zijn afgevaardigde;2. De directeur-generaal van Begroting en Financiën of zijn afgevaardigde;3. De adjunct-directeur-generaal van de dienst Financiën;4. De adjunct-directeur-generaal van de dienst Begroting;5. De projectleider van het interne team;6. De Minister van Begroting of zijn afgevaardigde;7. De coördinerend projectleider van het interne team van het Waals Gewest. § 3. Het voorzitterschap wordt waargenomen door de Secretaris-generaal die het Comité bijeenroept en de agenda bepaalt."

Art. 5.Artikel 5 van het besluit van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap, wordt vervangen als volgt : « § 1. Het dagelijks bestuur van het interne team voor de Franse Gemeenschap wordt gevoerd door de projectleider van het interne team, bijgestaan door een adjunct-projectleider van het interne team, die door de Regering worden aangesteld. § 2. Naast de twee betrekkingen bedoeld in § 1, bevat het personeel van het interne team : a) een niveau 1 (economische of administratieve oriëntatie);b) een directiesecretaris (secretaresse);c) een niveau 2+ (boekhoudkundige oriëntatie) § 3.Kunnen naar de betrekkingen bedoeld in § 2 solliciteren : 1° de vast benoemde of stagedoende personeelsleden van de diensten van de Regering of van de instellingen van openbaar nut;2° de contractuele personeelsleden van de diensten van de Regering of van de instellingen van openbaar nut die een overeenkomst met onbepaalde duur hebben. Bij gebrek aan kandidaatstellingen of aan kandidaatstellingen die gelden onder de personen bedoeld in 1° en 2°, kan een beroep gedaan worden op het personeel aangeworven buiten de diensten.

De personeelsleden van het interne team bedoeld in § 2 ondergaan een proefperiode van zes maanden. § 4. De personeelsleden van het interne team bedoeld in § 2 worden door de Regering aangesteld, op voorstel van de Selectiecommissie. § 5. De Selectiecommissie van de personeelsleden wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Minister van Begroting en Financiën en bestaat uit een vertegenwoordiger van de Minister-President, een vertegenwoordiger van de Viceminister-Presidenten, een vertegenwoordiger van de Minister van Ambtenarenzaken, een Inspecteur van Financiën en de projectleiders bedoeld in de artikelen 4, § 1 en 5, § 1.

De commissie brengt de kandiderende personen in twee categorieën onder naar gelang ze al dan niet geschikt zijn voor het ambt en deelt zijn met redenen omklede rangschikking mee aan de Minister van Begroting en Financiën. § 6. Het personeel niet bedoeld in § 2 wordt aangesteld door de Regering van de Franse Gemeenschap, op de voordracht van de Minister van Begroting".

Art. 6.Artikel 7 van het besluit van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap, wordt vervangen als volgt : « § 1. Er wordt aan de personeelsleden van het interne team die geen deel uitmaken van het personeel van de diensten van de Regering, een als wedde geldende toelage toegekend die vastgesteld is in de volgende weddeschalen toegepast op het personeel van de Ministeries : - Projectleider : weddeschaal 150/1; - Adjunct-projectleider : weddeschaal 120/1; - Jurist en economist : weddeschaal 100/1; - Directiesecretaris : weddeschaal 250/1.

De personeelsleden van niveau 2+ bedoeld in artikel 5, § 2, genieten een supplement van toelage gelijkwaardig aan de kabinetstoelagen voorzien voor een uitvoerend personeelslid of voor een attaché bedoeld in artikel 12 van het besluit van de Regering van 13 oktober 2006 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering. § 2. De personeelsleden van het interne team ontvangen tussenwedden die overeenstemmen met trappen van geldelijke anciënniteit en die voortvloeien uit tussentijdse verhogingen bepaald in de schaal waarin haar als wedde geldende toelage is vastgesteld. De verworven geldelijke anciënniteit die hem kan worden toegekend, wordt berekend volgens de anciënniteitsjaren die zij in de overheidssector verworven hebben, in voorkomend geval, vermeerderd met de duur van de prestaties verricht in de privésector ten belope van hoogstens zes jaar. § 3. Bij een met redenen omklede beslissing, kan de Minister van Begroting en Financiën, binnen de perken van de aan het interne team toegekende begrotingskredieten, de als wedde geldende toelagen bedoeld in dit artikel verhogen. § 4. Indien deze persoon reeds de hoedanigheid geniet van vast benoemd of contractueel personeelslid van de diensten van de Franse Gemeenschap, wordt hij, respectief, ter beschikking gesteld van het interne team en uit zijn dienst gedetacheerd of bekomt hij een schorsing van zijn arbeidsovereenkomst voor de duur van de aanwijzing.

Hij behoudt zijn bezoldiging, vermeerderd met de toelage bedoeld in § 5 hierna. § 5. Er wordt aan de personeelsleden van de diensten van de Regering een supplement van toelage toegekend waarvan het jaarlijks bedrag vastgesteld wordt in artikel 12 van de Regering van 13 oktober 2006 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering en bepaald als volgt : 1° de projectleider bedoeld in artikel 5, § 1 : een toelage gelijkwaardig aan deze bedoeld voor een adjunct-kabinetschef;2° de adjunct-kabinetschef bedoeld in artikel 5, § 1 : een toelage gelijkwaardig aan deze bedoeld voor een adviseur;3° de personeelsleden van niveau 1 bedoeld in artikel 5, § 2 : een toelage gelijkwaardig aan de kabinetstoelage bedoeld voor een attaché of een bijzonder secretaris;4° de andere personeelsleden bedoeld in artikel 5, § 2 : een toelage gelijkwaardig aan deze bedoeld voor een uitvoerend personeelslid of een attaché; § 6. Bij een met redenen omklede beslissing, kan de Minister van Begroting en Financiën, binnen de perken van de aan het interne team toegekende begrotingskredieten, deze toelagen verhogen. § 7. De wedden van de personeelsleden aangesteld overeenkomstig artikel 5 vallen ten laste van de begroting van de Franse Gemeenschap."

Art. 7.Artikel 8 van het besluit van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 8.De geldelijke toestand van de aangestelde personeelsleden, die zonder deel uit te maken van de diensten van de Franse Gemeenschap, ressorteren evenwel onder een Ministerie, een Rijksdienst, een andere openbare dienst, een overheidsbedrijf bedoeld in de wet van 21 maart 1991, een instelling van openbaar nut, een inrichting van openbaar nut bedoeld in de wet van 27 juni 1921, een publiekrechtelijke rechtspersoon opgericht krachtens artikel 9 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen of een gesubsidieerde onderwijsinstelling, zal gelijkgesteld worden aan een tijdelijke functie bedoeld in artikel 8, 2°, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen. 1° indien de werkgever bereid is de wedde te blijven betalen, krijgt de betrokkene een als wedde geldende bijkomende jaarlijkse toelage, die evenwel noch hoger noch lager mag zijn dan de wedde, vermeerderd met de bijkomende wedden, premies en vergoedingen in ruime zin die de betrokkene zou genieten indien de onder artikel 7 bedoelde bepalingen op hem van toepassing zouden zijn;2° indien de werkgever de betaling van de wedde opschort, krijgt de betrokkene een als wedde geldende jaarlijkse toelage, vermeerderd met de jaarlijkse toelage bedoeld in artikel 7, § 5, die evenwel noch hoger noch lager mag zijn dan de wedde, vermeerderd met de bijkomende wedden, premies en vergoedingen in ruime zin en de toelage die de betrokkene zou genieten indien de onder 1° bedoelde bepalingen op hem van toepassing zouden zijn.»

Art. 8.Artikel 9 van het besluit van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 9.Artikel 18 van het besluit van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap, wordt vervangen als volgt : « Er wordt aan de Directeur-generaal van Begroting en Financiën delegatie verleend om elke uitgave vast te leggen en goed te keuren die aanrekenbaar is op basisallocaties van programma 9 van de organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap. »

Art. 10.Artikel 22 van het besluit van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap, wordt vervangen als volgt : « De Minister van Begroting treft alle nuttige maatregelen om de lokalen, de bureaus en het meubilair noodzakelijk voor de werking van het interne team ervoor beschikbaar te maken. »

Art. 11.In het besluit van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap wordt een artikel 23bis ingevoegd, luidend als volgt : « Artikel 23bis, § 1. Met het oog op de toekenning van vergoedingen voor verblijf- en vervoerkosten wordt de gelijkstelling van de personeelsleden van het interne team met de graden van de administratieve hiërarchie vastgesteld als volgt : - projectleider : ambtenaar van de rang 150/1; - adjunct-projectleider : ambtenaar van de rang 120/1; - niveau 1 : ambtenaren van de rang 100/1; - secretaris en gegradueerde boekhouding : ambtenaren van de rang 250/1 gebonden aan de hen toegekende baremaschaal. § 2. Een vaste jaarlijkse vergoeding voor verblijfkosten wordt toegekend aan de personeelsleden van het interne team ter vervanging van maaltijdcheques.

Het jaarlijks bedrag van deze vergoeding is gelijk aan dat vastgesteld in artikel 22, § 2, van het besluit van de Regering van 13 oktober 2006 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering gelet op de volgende gelijkstellingen : - projectleider : adjunct-kabinetschef; - adjunct-projectleider : adviseur; - andere personeelsleden : attaché of uitvoerend personeelslid.

De vergoeding is voor elke maand op vervallen termijn verschuldigd en kan worden berekend in verhouding tot een deeltijdse prestatie.

De vergoeding wordt behouden gedurende de afwezigheden die niet langer zijn dan dertig kalenderdagen. § 3. De personeelsleden van het interne team kunnen een abonnement krijgen op een gemeenschappelijk vervoermiddel of, bij wijze van afwijkingsmaatregel, zijn financiële tegenwaarde krijgen, mits, in dit laatste geval, een bijzondere toelating afgeleverd door de Minister van Begroting en Financiën, waarbij de redenen voor de afwijking worden vermeld.

De klas van het abonnement wordt bepaald door de graad waarmee het personeelslid bekleed is.

Die maatregel mag niet tot gevolg hebben dat het gerangschikt wordt in een abonnementsklasse die lager is dan deze die hij geniet in de administratie waaruit hij afkomstig is. § 4. De projectleider wordt ertoe gemachtigd zijn persoonlijke voertuig te gebruiken voor zijn dienstreizen in de voorwaarden bepaald voor de personeelsleden van de diensten van de Regering. § 5. Binnen de perken van de begrotingskredieten van het interne team, stelt de Minister van Begroting en Financiën het individuele kilometercontingent vast dat jaarlijks toe te kennen is aan de andere personeelsleden van de cel die kunnen worden toegelaten om hun persoonlijke motorvoertuig te gebruiken voor de behoeften van de dienst onder de voorwaarden bepaald in de regelgeving die van toepassing is op de ambtenaren waarmee ze gelijkgesteld worden. Dat contingent mag evenwel niet meer dan 12 000 km per jaar per rechthebbende bedragen. De terugbetaling kan slechts gebeuren na voorlegging van een maandelijkse schuldvorderingsaangifte samen met de bewijsstukken die getuigen van de reizen uitgevoerd voor de behoeften van de dienst. § 6. De nadere regels voor de aankoop en het gebruik van functie- en dienstwagens, de nadere regels voor de tegemoetkoming in de kosten voor abonnement op het netwerk voor vaste en mobiele telefonie, telefax en internet en de communicatiekosten van de personeelsleden van het interne team worden geregeld door de omzendbrief van de Regering betreffende het besluit van de Regering van 13 oktober 2006 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009, en de Minister van Begroting wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 mei 2009.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Begroting en Ambtenarenzaken, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^