Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 maart 2010
gepubliceerd op 28 april 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029248
pub.
28/04/2010
prom.
26/03/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MAART 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, artikel 20, zoals gewijzigd bij de decreten van 24 juli 1997 en 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 september 1991 tot bepaling van de wijze van organisatie en werking van de overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2004 tot benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de leden van de overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het voorstel van 7 mei 2009 van de heer Joseph LEONARD, inspecteur, belast met de coördinatie van de dienst Inspectie van het onderwijs voor sociale promotie, ondervoorzitter van de overlegcommissie;

Gelet op het voorstel van 8 mei 2009 van de « Centrale générale des services publics - enseignement » (algemene centrale der openbare diensten - onderwijs);

Gelet op het voorstel van 13 mei 2009 van de « Fédération des établissements libres subventionnés indépendants » (federatie van de onafhankelijke vrije gesubsidieerde instellingen);

Gelet op het voorstel van 26 mei 2009 van het « Secrétariat général de l'enseignement catholique - Fédération de l'enseignement de promotion sociale catholique « (Algemeen Secretariaat van het katholiek onderwijs - Federatie van het katholiek onderwijs voor sociale promotie);

Gelet op het voorstel van 3 juni 2009 van de « Confédération des syndicats chrétiens - enseignement » (algemeen christelijk vakverbond - onderwijs);

Gelet op het voorstel van 15 juni 2009 van de Raad van inrichtende machten voor het neutraal officieel gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het voorstel van 15 juni 2009 van het « Syndicat libre de la fonction publique - enseignement » (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - onderwijs);

Gelet op het voorstel van 30 september 2009 van de « Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française » (Coördinatieraad voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs voor sociale promotie);

Gelet op de voorstellen van de administratie van 18 augustus en 5 november 2009;

Overwegende dat de op 1 september 2009 voorgedragen personen, met het oog op de continuïteit van de openbare diensten, dienen te worden benoemd;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, dient onder « de commissie » te worden verstaan : de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie bedoeld in artikel 15 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie.

Art. 2.Tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de commissie, ter vertegenwoordiging van de onderwijsnetten, worden benoemd : 1. om het net van de Franse Gemeenschap te vertegenwoordigen : - De heer Stéphane LELEU, Directeur van het « l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Tournai-Antoing-Templeuve »; Plaatsvervangster : Mevr. Nadine DETERVILLE, opdrachthoudster bij de « Conseil de Coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française »; - Mevr. Frédérique NISOL, Directrice van het « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Colfontaine »;

Plaatsvervanger : De heer Khiem DU THAN, Directeur van het « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Woluwe-Saint-Pierre »; - De heer Jean-Emmanuel LASSOIE, Directeur van het « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Mouscron - Comines »;

Plaatsvervanger : De heer Benoît LEGAL, Directeur van het « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Namur - Cefor »; - De heer Georges CORNETTE, Directeur van het « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française Anderlecht - Ecole de Maréchalerie »;

Plaatsvervangster : Mevr. Sylvie BERQUET, opdrachthoudster bij de « Conseil de Coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française »; 2. om het officieel gesubsidieerd onderwijs te vertegenwoordigen : - De heer Alain BLONDEAU, Directeur van het « Centre provincial d'enseignement de promotion sociale du Borinage »; Plaatsvervangster : Mevr. Dominique DEMASY, Directrice van de « Cours commerciaux communaux de la Ville de Charleroi »; - Mevr. Dominique CLIQUART, Pedagogisch inspectrice van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Plaatsvervangster : Mevr. Bénédicte CHAUDOIR, Directrice van de « Cours techniques et professionnels de Gilly »; - De heer Willy MONSEUR, Inspecteur in het gemeentelijk onderwijs van de stad Luik;

Plaatsvervangster : Mevr. Pascale PITANCE, Inspectrice in het onderwijs van de Provincie Luik; - De heer Jean-Jacques ROMAN, adviseur onderwijs voor sociale promotie, Algemene Directie Onderwijs van de Provincie Henegouwen;

Plaatsvervanger : de heer Philippe MALFAIT, Inspecteur Onderwijs voor Sociale promotie en openbare lectuurvoorziening van de Stad Brussel; 3. om het net van het vrij gesubsidieerd onderwijs te vertegenwoordigen : a.met een confessioneel karakter : - De heer Richard BERTRAND, Directeur van het technisch en professioneel instituut "Les aumôniers du travail" te Boussu;

Plaatsvervanger : De heer Guy LEONARD, Directeur van het « Institut Reine Astrid - I.R.A.M. » te Bergen; - Mevr. Nelly MINGELS, Directrice van het « Centre de Formation culturelle et sociale » (Centrum voor culturele en sociale vorming) te Brussel;

Plaatsvervanger : De heer Guy POULAERT, Directeur van de « Ecole pratique des hautes études commerciales - promotion sociale à Bruxelles »; b. met een niet-confessioneel karakter : - Mevr.Arielle BOUCHEZ, Directrice aan het « Enseignement de Promotion et de Formation continue « (Onderwijs voor Promotie en Voortgezette Vorming) te Brussel;

Plaatsvervangster : Mevr. Bénédicte BURTON, Directrice aan het « Enseignement de Promotion et de Formation continue « (Onderwijs voor Promotie en Voortgezette Vorming) te Brussel; - Mevr. Pascale LEEGTE, Directrice van het « Centre d'études supérieures d'optométrie appliquée à Bruxelles »;

Plaatsvervangster : Mevr. Béatriz LEDOYEN, Directrice van de « Ecole des Femmes prévoyantes socialistes de Liège ».

Art. 3.Tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de commissie, voor de vertegenwoordiging van de administratie bevoegd voor het onderwijs voor sociale promotie, worden benoemd : - Mevr. Chantal KAUFMANN, Directeur-generaal van de Algemene Directie niet verplicht onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Plaatsvervanger : De heer François-Gérard STOLZ, adjunct-directeur-generaal van de algemene dienst onderwijs voor sociale promotie, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan en afstandsonderwijs.

Art. 4.Tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de commissie, voor de vertegenwoordiging van de inspectie bevoegd voor het onderwijs voor sociale promotie, worden benoemd : De heer Jacques SOBLET, Inspecteur;

Plaatsvervanger : De heer Hans ISAAC, Inspecteur;

Art. 5.Tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de commissie, voor de vertegenwoordiging van de vakorganisaties, worden benoemd : 1. om de « Centrale générale des services publics - enseignement » (algemene centrale der openbare diensten - onderwijs) te vertegenwoordigen : De heer Rudi MABILLE; Plaatsvervanger : De heer Michel THOMAS; 2. om de « Confédération des Syndicats chrétiens - enseignement » (algemeen christelijk vakverbond - onderwijs) te vertegenwoordigen : Mevr.Anne-Françoise VANGANSBERGT, gemeenschapssecretaris;

Plaatsvervanger : De heer René BARA; 3. om de « Syndicat libre de la fonction publique - enseignement » (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - onderwijs) te vertegenwoordigen : De heer Daniel DERAMEE; Plaatsvervangster : Mevr. Christiane VAN OPDENBOSCH;

Art. 6.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2004 tot benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de leden van de overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009.

Art. 8.De Minister bevoegd voor het onderwijs voor sociale promotie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 maart 2010.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^