Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01 december 2010
gepubliceerd op 04 februari 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 28 september 2010 van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs betreffende de implementatie van een preventief beleid inza

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029027
pub.
04/02/2011
prom.
01/12/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 28 september 2010 van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs betreffende de implementatie van een preventief beleid inzake alcohol en drugs in het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs, verbindend wordt verklaard


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 177;

Gelet op de aanvraag van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs om de beslissing van 28 september 2010 verbindend te verklaren;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De beslissing van 28 september 2010 van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs betreffende de implementatie van een preventief beleid inzake alcohol en drugs in het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs, wordt verbindend verklaard.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 september 2010.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel niet-universitair onderwijs, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 december 2010.

De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^