Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 januari 2011
gepubliceerd op 08 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de toelating van leerlingen uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 tot het gewoon secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029039
pub.
08/02/2011
prom.
10/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de toelating van leerlingen uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 tot het gewoon secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 59, derde lid;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid het gespecialiseerd onderwijs behoort, Besluit :

Artikel 1.De leerlingen afkomstig uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3, die niet houder zijn van het getuigschrift basisstudies, worden tot het gewoon secundair onderwijs toegelaten met strikte inachtneming van de overeenstemmingtabel bedoeld als bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 2.De leerlingen afkomstig uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3, die houder zijn van het getuigschrift basisstudies, worden tot het gewoon secundair onderwijs toegelaten met strikte inachtneming van de overeenstemmingtabel bedoeld als bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 3.Onverminderd de artikelen 1 en 2 van dit besluit, als het om leerlingen gaat afkomstig uit het gewoon secundair onderwijs die naar het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 verwezen worden, kan het studieniveau bereikt in het gewoon onderwijs in aanmerking genomen worden wanneer de terugkeer van de leerling naar het lager onderwijs of het secundair onderwijs overwogen wordt.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 5.De Algemene directie Leerplichtonderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 januari 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^