Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 januari 2011
gepubliceerd op 25 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Ni

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029086
pub.
25/02/2011
prom.
20/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Regeringscommissarissen van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën, gegeven op 4 mei 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 januari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 11 mei 2009;

Gelet op het advies van het buitengewone bureau van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën, gegeven op 30 april 2009;

Gelet op het protocol nr. 387 van het Sectorcomité XVII, gesloten op 4 december 2009;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 48.818/2, gegeven op 8 november 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de informatie gegeven aan de Federaal Minister van Pensioenen, overeenkomstig artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeen sluiten tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 28 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, wordt vervangen als volgt : «

Art. 28.Titel XIII dient te worden gelezen als volgt : TITEL XIII - Informatica-ambten

Art. 119.De ambten bedoeld in artikel 11, § 1, tweede lid, van het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC) worden voorzien in het organogram van het bedrijf dat elk jaar door het Bureau wordt goedgekeurd. Ze worden bepaald op grond van benamingen van profielen die onderverdeeld zijn als volgt : Klasse A Projectleider Klasse B Analist Klasse C+ Deskundige Analist-programmeur Dit ambt wordt voorbehouden aan personen met een beroepservaring van analist-programmeur van ten minste 5 jaar die nuttig is voor de betrekking;

Klasse C Analist-programmeur Klasse D+ Deskundige programmeur Dit ambt wordt voorbehouden aan personen met een beroepservaring van programmeur van ten minste 5 jaar die nuttig is voor de betrekking;

Klasse D Programmeur Klasse E+ Deskundige operateur Dit ambt wordt voorbehouden aan personen met een beroepservaring van operateur van ten minste 5 jaar die nuttig is voor de betrekking;

Klasse E Aan de ambten van de klassen A, B, C+, C, D+, D, E+ en E stemmen respectievelijk overeen met de graden van Projectdirecteur, Analist, Deskundige Analist-Programmeur, Analist Programmeur, Deskundige Programmeur, Programmeur, Deskundige Operateur en Operateur.

Art. 120.De inhoud van elk profiel dat met toepassing van vorig artikel wordt vastgesteld, wordt door het Bureau goedgekeurd op voorstel van de Directieraad.

Elk ambtsprofiel omvat : de concrete omschrijving van de uit te oefenen bevoegdheid alsook de te bereiken doelstellingen; de plaats van het ambt in de structuur aangewezen en het tijdelijk of vast verband van de bevoegdheid; de selectieprocedure en de samenstelling van de examencommissie van de selectie; de vereiste criteria « opleiding » en/of « ervaring ».

De beslissing betreffende elke aanwerving om te voorzien in die ambten wordt onderworpen aan een oproep tot kandidaten ».

Art. 2.In artikel 30 van hetzelfde besluit, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « In dezelfde bijlage worden de volgende vermeldingen toegevoegd : 1° de vermelding « 12 + Projectdirecteur « wordt onmiddellijk boven de vermelding « 12 Directeur » ingevoegd.2° de vermelding « 12 Analist » wordt onmiddellijk onder de vermelding « 12 Directeur » ingevoegd.3° de vermelding « 11 Deskundige Analist-Programmeur » wordt onmiddellijk onder de vermelding « 12 Analist » ingevoegd.4° de vermelding « 10 Analist-Programmeur » wordt onmiddellijk boven de vermelding « 10 attaché » ingevoegd.5° de vermeldingen « 27 Deskundige Programmeur » en daarna « 27 Deskundige Operateur » worden onmiddellijk onder de vermelding « 27 Eerste Gegradueerde » ingevoegd.6° de vermeldingen « 25 Programmeur » en daarna « 25 Operateur » worden onmiddellijk onder de vermelding « 25 Gegradueerde » ingevoegd. »

Art. 3.Artikel 32 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Art.32 Artikel 30 dient te worden gelezen als volgt : 1° de vermelding

Projectleider

120/4idp


wordt ingevoegd boven de vermelding

Directeur

120/1

120/2

120/3

120/4


2° de vermelding

Analist

120/4i


wordt ingevoegd onder de vermelding

Directeur

120/1

120/2

120/3

120/4


3° de vermelding

Deskundige Analist-Programmeur

110/4i


wordt ingevoegd onder de vermelding

Eerstaanwezend Attaché

110/1

110/2

110/3

110/4


4° de vermelding

Analist-Programmeur

100/4i


wordt ingevoegd boven de vermelding

Inspecteur

100/2 101/2* 102/2*


5° de vermelding

Deskundige Programmeur

270/ 3i


Deskundige Operateur

270/3i


wordt ingevoegd boven de vermelding

Eerstaanwezend Gegradueerde

260/1

260/2

260/3


4° de vermelding

Programmeur

250/ 3i


Operateur

250/3i


wordt ingevoegd onder de vermelding

Eerstaanwezend Gegradueerde

260/1

260/2

260/3


In hetzelfde artikel dienen de vermeldingen « 120/4 », « 110/4 », « 100/4 », « 101/4* », « 102/4* », « 270/3 », « 260/3 », « 250/3 », « 251/3* » en « 252/3* » respectievelijk te worden gelezen als volgt : « 120/4i », « 110/4i », « 100/4i », « 101/4i », « 102/4i », « 270/3i », « 260/3i », « 250/3i », « 251/3i* », « 252/3i* ».

Art. 4.In artikel 33 van hetzelfde besluit wordt artikel 31 gewijzigd als volgt : 1° de vermelding « Klasse C+ - 110/4i » wordt onmiddellijk onder de vermelding « Klasse B - 120/4i » ingevoegd;2° de vermelding « Klasse C - 110/4i » wordt vervangen door de vermelding « Klasse C - 100/4i »;3° de vermelding « Klasse D+ - 270/3i » wordt onmiddellijk boven de vermelding « Klasse D - 250/3i » ingevoegd;4° de vermelding « Klasse E+ - 270/3i » wordt onmiddellijk boven de vermelding « Klasse E - 250/ 3i » ingevoegd.

Art. 5.Op de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden de personeelsleden van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën (ETNIC) die benoemd of aangesteld zijn in een graad of een ambt van Klasse C, geacht benoemd of aangesteld te zijn in de graad of het overeenstemmende ambt van Klasse C+.

Art. 6.De Minister tot wiens bevoegdheid de Administratieve Informatica behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 januari 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^