Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 januari 2011
gepubliceerd op 02 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen, de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen en voor de onthaalpersonen van

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029090
pub.
02/03/2011
prom.
20/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen, de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen en voor de onthaalpersonen van de ontmoetingsplaatsen ouders-kinderen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « ONE », zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003 tot vaststelling van de kwaliteitsopvangcode;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen, zoals gewijzigd;

Gelet op het beheerscontract van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2008-2012 zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », gegeven op 24 november 2010;

Gelet op het advies van de Adviesraad, gegeven op 19 november 2010;

Op de voordracht van de Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering stelt het driejaarlijkse vormingsprogramma vast voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen, voor de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen en voor de onthaalpersonen van de ontmoetingsplaatsen ouders-kinderen, gevoegd bij dit besluit, voor de academiejaren 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014.

Art. 2.Het driejaarlijkse vormingsprogramma treedt voor drie jaar in werking op 1 oktober 2011.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008 tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 3 jaar opvangen, de vakmensen die kinderen van 3 tot 12 jaar opvangen, de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen van de sector begeleiding en voor de onthaalpersonen van de ontmoetingsplaatsen ouders-kinderen wordt opgeheven op 30 september 2011.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 5.De Minister van Kind wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 januari 2011.

De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^