Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 mei 2011
gepubliceerd op 29 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029310
pub.
29/06/2011
prom.
06/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 MEI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het voorstel van de coördinatie- en vertegenwoordigingsorganen van de Inrichtende machten bedoeld in artikel 78 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;

Gelet op de voorstellen van de coördinatie- en vertegenwoordigingsorganen van de inrichtende machten;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap wordt als volgt gewijzigd : - in artikel 1, 2°, a), worden de woorden « Alfred PIRAUX » vervangen door de woorden « Odette FERON »; - in artikel 1, 3°, d), worden de woorden « Jacques VANDENSCHRICK » vervangen door de woorden « Guy SELDERSLAGH »; - in artikel 2, 2°, a), worden de woorden « Bernard DUPONT » vervangen door de woorden « Pierre ERCOLINI »; - in artikel 2, 2°, c), worden de woorden « Didier DESTATTE » vervangen door de woorden « Jeanine GOEDER »; - in artikel 2, 3°, a), worden de woorden « Gérard BOUILLOT » vervangen door de woorden « Etienne DESCAMPS »; - in artikel 2, 3°, b), worden de woorden « Jean-François DELSARTE » vervangen door de woorden « Emmanuelle HAVRENNE »; - in artikel 2, 3°, c), worden de woorden « Maryse HUPEZ-DESCAMPS » vervangen door de woorden « Eric DAUBIE ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 mei 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^