Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 mei 2011
gepubliceerd op 22 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029344
pub.
22/06/2011
prom.
06/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 MEI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 9 januari 2003 betreffende de adviesorganen op het vlak van het wetenschappelijk en universitair beleid en het overleg tussen de verschillende adviesorganen uit het hoger onderwijs, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009 houdende regeling van haar werking;

Op de voordracht van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de vicepresident van de Regering van de Franse Gemeenschap, Minister van Hoger onderwijs, Besluit :

Artikel 1.Voor de jaren 2011 tot en met 2014 worden binnen de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap als vertegenwoordigers van het academisch en wetenschappelijk personeel van de universitaire instellingen, krachtens artikel 13, 1e lid, 2°, van het decreet van 9 januari 2003 betreffende de adviesorganen op het vlak van het wetenschappelijk en universitair beleid en het overleg tussen de verschillende adviesorganen uit het hoger onderwijs de volgende personen benoemd : 1° Voor de « Université de Liège » : a) Mevr.Martine JAMINON; b) de heer Etienne FAMERIE.2° Voor de « Université Catholique de Louvain » : a) de heer Vincent WERTZ;b) de heer Pierre FEYEREISEN.3° Voor de « Université libre de Bruxelles » : a) Mevr.Julie ALLARD; b) de heer Nicolas GOTHELF.4° Voor de « Université de Mons » (vroeger de « Faculté polytechnique de Mons » en de « Université de Mons-Hainaut ») : a) de heer Marc DEMEUSE;b) de heer Philippe FORTEMPS.5° Voor « Gembloux-Agro-Bio-Tech » (vroeger de « Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux ») : de heer Philippe LEBAILLY.6° Voor de « Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix » te Namen : de heer Thierry BRASPENNING.7° Voor de « Facultés universitaires Saint-Louis » te Brussel : de heer François OST.8° Voor de « Facultés universitaires catholiques de Mons » : de heer Dominique HELBOIS.

Art. 2.Voor de jaren 2011 tot en met 2014 worden binnen de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap als vertegenwoordigers van het administratief, technisch en beheerspersoneel van de universitaire instellingen, krachtens artikel 13, 1e lid, 3°, van voormeld decreet de volgende personen benoemd : 1° Voor de « Fédération générale du Travail de Belgique » : de heer Roland CZICHOSZ.2° Voor de « Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique » : de heer Francisco SANTANA FERRA.3° Voor de « Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique » : de heer Pol MINNE.

Art. 3.Voor de jaren 2011 tot en met 2014 worden binnen de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap als vertegenwoordigers van het wetenschappelijk personeel van de universitaire instellingen, krachtens artikel 13, 1e lid, 4°, van voormeld decreet de volgende personen benoemd : 1° Voor de « Fédération générale du Travail de Belgique » : Mevr.Vivianne DE LANDSHEERE. 2° Voor de « Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique » : Mevr.Alexia AUTENNE. 3° Voor de « Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique » : Mevr.Isabelle WARGNIES.

Art. 4.Voor het jaar 2011 worden binnen de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap als vertegenwoordigers van de studenten van de universitaire instellingen, krachtens artikel 13, 1e lid, 5°, van voormeld decreet de volgende personen benoemd : 1° Studenten verkozen op de bestuursraden of academische raden : a) de heer Tanguy DEMARET;b) Mevr.Céline GERADON; c) de heer Ludovic VOET.2° Afgevaardigden door de representatieve studentenverenigingen : a) Mevr.Louise LAPERCHE; b) de heer Laszlo SCHONBRODT;c) de heer Johan VERHOEVEN;d) de heer Michaël VERBAUWHEDE;e) de heer Rémi BELIN;f) de heer Michaël HOLZEMANN.

Art. 5.Voor de jaren 2011 tot en met 2014 worden binnen de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, krachtens artikel 13, 1e lid, 6°, van voormeld decreet de volgende personen benoemd : 1° Voor de « Fédération des Entreprises de Belgique » en de « Union wallonne des Entreprises » : a) de heer Thierry DEVILLEZ;b) de heer Vincent REUTER.2° Voor de « Union des Entreprises de Bruxelles » : de heer Pierre THONON.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 7.De Minister van Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 mei 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vicepresident van de Franse Gemeenschap, Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^