Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 mei 2011
gepubliceerd op 19 juli 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels bedoeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029345
pub.
19/07/2011
prom.
19/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 MEI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels bedoeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving, zoals gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2010 en het decreet van 9 februari 2011, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 oktober 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 mei 2011;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de vestigingen van het basisonderwijs betrokken door de toepassing van artikel 8 van voormeld decreet van 30 april 2009 neemt de Regering het model « PGAED « Projet général d'action d'encadrement différencié) » aan zoals opgenomen in bijlage 1.

Art. 2.Voor de vestigingen van het secundair onderwijs betrokken door de toepassing van artikel 8 van voormeld decreet van 30 april 2009 neemt de Regering het model « PGAED « Projet général d'action d'encadrement différencié) » aan zoals opgenomen in bijlage 2.

Art. 3.De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale promotie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 mei 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^