Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 mei 2011
gepubliceerd op 22 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 tot vervanging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2004 houdende aanstelling va

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029364
pub.
22/06/2011
prom.
26/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MEI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 tot vervanging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2004 houdende aanstelling van de leden en de secretaris van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, zoals gewijzigd bij het decreet van 5 februari 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010 tot aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs;

Overwegende dat de aangestelde leden aan de in artikel 124 van voormeld decreet bedoelde voorwaarden voldoen;

Op de voordracht van de Minister belast met het Leerplichtonderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 tot vervanging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2004 houdende aanstelling van de leden en de secretaris van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) bij 1° worden de woorden « de heer BOUSMAN » vervangen door de woorden « de heer RORIVE »;b) bij 2° worden de woorden « de heer RORIVE » vervangen door de woorden « de heer GERARD »;c) bij 4° worden de volgende wijzigingen aangebracht : « de heer MANIQUE, Directeur » worden vervangen door de woorden « Mevr.MEO, Directrice »; « de heer MAMBOUR, Directeur van een inrichting voor gespecialiseerd onderwijs » wordt vervangen door « de heer HOUYOUX, opdrachthouder ».

Art. 2.In artikel 5, 4°, van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 december 2010, worden de woorden « de heer RENIER, Inspecteur » vervangen door de woorden « Mevr. DISPY, Inspectrice ».

Art. 3.In artikel 10, 2°, van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 december 2010, worden de woorden « de heer RORIVE » vervangen door de woorden « de heer GERARD ».

Art. 4.De Minister tot wier bevoegdheid het Leerplichtonderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 26 mei 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^