Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 september 2011
gepubliceerd op 14 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2011-2012

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029526
pub.
14/10/2011
prom.
08/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2011-2012


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het protocol van 7 juni 2011 van het Suboverlegcomité van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde PMS-centra voor het niet-confessioneel onderwijs;

Gelet op het protocol van 7 juni 2011 van het Comité voor plaatselijke en provinciale openbare diensten - afdeling II en van het onderhandelingscomité voor de personeelsstatuten van het gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 13 juli 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister tot wier bevoegdheid het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan behoort;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing voor het schooljaar 2011-2012 voor de inrichtingen voor kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan die door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd worden.

Art. 2.De eerste schooldag wordt vastgelegd op 1 september 2011 voor de inrichtingen die met 40 weken per jaar werken en op 15 september 2011 ten laatste voor de inrichtingen die met 36 weken per jaar werken.

Art. 3.Het aantal werkingsdagen van een inrichting voor kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan die door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd wordt, is gelijk aan het product van het aantal openingsdagen per week met het aantal werkingsweken gedurende het schooljaar.

Art. 4.In afwijking van artikel 3 wordt het aantal werkingsdagen bepaald op 237 voor de inrichtingen die met 40 weken werken en met 6 dagen per week.

Art. 5.De vakantie en verlofdagen worden als volgt vastgelegd : 1° Verplichte verlofdagen : - dinsdag 27 september 2011 - Feest van de Franse Gemeenschap; - dinsdag 1 en woensdag 2 november 2011 - Herfstvakantie; - vrijdag 11 november 2011 - Herdenking 11 november; - zaterdag 24 en zondag 25 december 2011 - Kerstfeest; - zondag 1 januari 2012 - Nieuwjaar; - zondag 8 en maandag 9 april 2012 - Paasfeest; - dinsdag 1 mei 2012 - Feest van de eerste mei; - donderdag 17 mei 2012 - Hemelvaart; - maandag 28 mei 2012 - Pinksteren. 2° Niet-verplichte verlofdagen : - maandag 31 oktober 2011 en van donderdag 3 november tot zondag 6 november 2011 (Herfstvakantie). - van maandag 20 tot zondag 26 februari 2012 (Krokusvakantie). 3° Verlofsdagen : - van maandag 26 december 2011 tot zondag 8 januari 2012 (Winterverlof). - van maandag 2 tot zondag 15 april 2012 (Lenteverlof).

Art. 6.Het zomerverlof begint op 1 juli 2012.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 8.De Minister tot wier Bevoegdheid het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 september 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^