Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 november 2011
gepubliceerd op 19 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 20

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029600
pub.
19/12/2011
prom.
17/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2012-2013


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de sturing van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs, inzonderheid op artikel 8, § 1;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 20 sluiten tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2011-2012;

Gelet op het voorstel van plan van de Sturingscommissie betreffende de prioritaire studierichtingen en thema's voor de opleiding tijdens de loopbaan van de leerkrachten voor het basisonderwijs voor alle onderwijsnetten, van 20 september 2011;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De prioritaire thema's en studierichtingen betreffende de opleidingen georganiseerd op macroniveau gedurende het schooljaar 2012-2013 zijn de volgende : Voor de vrijwillige opleidingen : Prioriteiten van de eerste rang a) Pedagogisch nadenken over de ontwikkeling van vaardigheden door de uitwerking van leersequenties en de aanwending van evaluatie-instrumenten in verband met de referentiesystemen, inzonderheid: - Uitwerking van leersequenties (gedifferentieerde pedagogie, opleidings- en diploma-evaluatie van de kennis en de bekwaamheden, praktijken inzake continuïteit) in verband met de bekwaamheden opgenomen in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden.Een bijzondere aandacht zal besteed worden aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke benadering en aan de ontwikkeling van sleutelbegrippen in de wiskunde; - Opsporing van de moeilijkheden en ontwikkeling van strategieën voor de remediëring (lezen, schrijven, en wiskunde); - didactiek van de vakinhoud. b) Aanleren van de Franse taal als onderwijstaal (beheersing van de Franse taal als toegangsinstrument tot schoolleerprocessen, verder dan een eenvoudig communicatie-instrument), inzonderheid voor de leerkrachten die les geven in overgangsklassen en in klassen met een meerderheid studenten afkomstig uit de immigratie of uit een cultuuromgeving met een taalniveau dat verschillend is van dat van de school.c) Opleidingen in verband met de ontwikkeling van vaardigheden met als doel de pedagogische continuïteit en een verband tussen het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.d) Opleidingen in verband met de ontwikkeling van de relationele bekwaamheden binnen de uitoefening van het beroep. e) Opleidingen betreffende de uitwerking van de nieuwe hervormingen van de Regering : het decreet « Externe evaluaties », de integratie, het taalbadonderwijs... f) Opleidingen ter bestemming van jonge leerkrachten, met voorrang voor deze die geen pedagogische basisopleiding hebben genoten. Prioriteiten van de tweede rang 1° voor de vrijwillige opleidingen : 1) Bijwerking van de kennis in verband met de bekwaamheden opgenomen in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden.2) Sociologische opleidingen rond de verschijnselen die het schoolleven en de opvoeding tot burgerschap beïnvloeden : - opvoeding met inbegrip van de inaanmerkingneming van de genderdimensie en open tot seksuele en culturele diversiteit; - opvoeding tot de media (film, reclame, informatiemedia, sociale netwerken, mediaproductie); - opvoeding tot burgerschap, met inbegrip van de uitwerking van multidisciplinaire burgerprojecten en de animatie van leerlingenraden...; - opvoeding tot de duurzame ontwikkeling. 3) Opleidingen tot de exploitatie van informatie- en communicatietechnologieën.4) Opleidingen ter bestemming van de stagemeesters om hen voor de begeleiding van de aanstaande leerkrachten voor te bereiden.5) Verband tussen de psychologische ontwikkeling van het kind en het aanleren van bekwaamheden.2° Verplichte opleidingen : In het kader van de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift en, in het bijzonder, van de verbetering ervan : analyse van de voornaamste typevergissingen gevonden bij de verbeteringen van de proeven, het onderzoek naar uitleg en opbouwen van pistes voor onmiddellijke remediëring.Met inbegrip voor dit thema van het verstaan van de statistische metingen gedaan na de externe evaluaties om een beslissing te nemen over de pedagogische acties die noodzakelijk zijn voor het succesvolle voortstuderen van de klas en van de leerling.

Er zal ook bijzondere aandacht besteed worden aan de organisatie van verplichte opleidingen die specifiek zijn voor de personeelsleden die een ambt als bijzonder leermeester lichamelijke opvoeding, leermeester tweede taal, leermeester godsdienst of zedenleer bekleden : - Wat betreft de opleiding van de bijzondere leermeesters lichamelijke opvoeding : - Uitwerking van leersequenties in verband met de bekwaamheden opgenomen in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden; - Opsporing van de moeilijkheden en ontwikkeling van strategieën voor de remediëring; - Wat betreft de opleiding van de bijzondere leermeesters tweede taal : - Uitwerking van leersequenties in verband met de bekwaamheden opgenomen in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden. - Opsporing van de moeilijkheden en ontwikkeling van strategieën voor de remediëring (communicatie). - Wat betreft de opleiding van leermeesters godsdienst of zedenleer : - Uitwerking van leersequenties.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 20 sluiten houdende toepassing van artikel 8, § 1, eerste lid, van het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs, wordt door dit besluit opgeheven en vervangen.

Art. 3.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 november 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^