Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 november 2011
gepubliceerd op 02 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029621
pub.
02/01/2012
prom.
24/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, inzonderheid op artikel 50, derde lid, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 oktober 1953 tot vaststelling van het statuut van de geaggregeerden, de repetitors en het wetenschappelijk personeel bij de Rijksuniversiteiten, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat, inzonderheid op artikel 3, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 oktober 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 november 2011;

Gelet op de onderhandelingsprotocollen van 9 november 2011 van het Sectorcomité IX en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat, zoals laatst gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 januari 2011, wordt punt 2° bis van de rubriek « RANG A » aangevuld met het volgende lid : « Vanaf het academiejaar 2011-2012, in het geval dat de attaché of assistent bedoeld bij 1° of 2° houder is van een graad van doctor toegekend na het verdedigen van een thesis, worden de bij punt 3° « Eerste assistent » bedoelde minimum- en maximumwedden van toepassing. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2011-2012.

Art. 3.De Minister van Hoger onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 november 2011.

De Minister van het Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^