Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 november 2011
gepubliceerd op 24 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 tot stijving van en controle op het Intersyndicale Fonds voor de Sectoren van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029033
pub.
24/02/2012
prom.
24/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004202901 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot stijving van en controle op het Intersyndicale Fonds voor de Sectoren van de Franse Gemeenschap wat betreft de sociaal-culturele sector sluiten tot stijving van en controle op het Intersyndicale Fonds voor de Sectoren van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004202901 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot stijving van en controle op het Intersyndicale Fonds voor de Sectoren van de Franse Gemeenschap wat betreft de sociaal-culturele sector sluiten tot stijving van en controle op het Intersyndicale Fonds voor de Sectoren van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 2005 betreffende de administratieve controle, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 november 2011;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Financiën en Sport, van de Minister van Jeugd, en van de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004202901 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot stijving van en controle op het Intersyndicale Fonds voor de Sectoren van de Franse Gemeenschap wat betreft de sociaal-culturele sector sluiten tot stijving van en controle op het Intersyndicale Fonds voor de Sectoren van de Franse Gemeenschap wat betreft de sociaal-culturele sector, wordt door de volgende bepaling vervangen : « Er wordt een maximumbedrag van 200.000 euro vanaf het jaar 2010 bestemd voor de toekenning van een syndicale premie aan de personeelsleden van de sociaal-culturele non-profit sectoren die onder de Paritaire Subcommissie 329.02 ressorteren en werkelijk tewerkgesteld zijn in een vereniging erkend door de Franse Gemeenschap in een van de sectoren bedoeld bij artikel 1 van het decreet van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap, voor zover deze personen de hoedanigheid bezitten van bijdragende aangeslotene bij een van de in de Paritaire subcommissie 329.02 vertegenwoordigde vakverenigingen en dientengevolge als "representatieve vakvereniging" beschouwd.

Het bedrag van de subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de indexering van de algemene begroting van de primaire uitgaven van de Franse Gemeenschap (gezondheidsindexcijfer), en dit voor de eerste keer vanaf 1 januari 2011 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Brussel, 24 november 2011.

De Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^