Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 maart 2012
gepubliceerd op 08 mei 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de herinvesteringspremies

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029205
pub.
08/05/2012
prom.
29/03/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 MAART 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de herinvesteringspremies


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 10 november 2011 betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie, inzonderheid op de artikelen 4, 30, 2°, 49, §§ 4 en 5, 52, 55, §§ 1, 3°, en 2, 59 en 60;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 1 december 2011;

Gelet op het advies 50.811/4 van de Raad van State, gegeven op 31 januari 2012 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en voor Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het maximale bedrag van de herinvesteringspremie van een audiovisueel werk lange film is 140.000 euro. § 2. Het maximale bedrag van de herinvesteringspremie van een audiovisueel werk korte documentaire film is 12.500 euro.

Het maximale bedrag van de herinvesteringspremie van een audiovisueel werk korte fictiefilm is 30.000 euro.

Het maximale bedrag van de herinvesteringspremie van een audiovisueel werk korte animatiefilm is 42.500 euro. § 3. Vanaf 2013 worden de maximale en minimale bedragen bepaald bij de paragrafen 1 en 2 in januari jaarlijks geïndexeerd met verwijzing naar het indexcijfer van de consumptieprijzen zoals bedoeld bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, volgens de volgende formule :

bedrag jaar N =

bedrag jaar N-1 x indexcijfer december jaar N-1

indexcijfer december jaar N-2


Art. 2.Het percentage toegepast op het basisbedrag, zoals bedoeld bij artikel 49, § 4, van het decreet van 10 november 2011 betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie, hierna het decreet, wordt op 35 % bepaald.

Art. 3.De criteriarooster en de coëfficiënten bedoeld bij artikel 49, § 5, van het decreet bevinden zich in : 1° de bijlage 1 voor de audiovisuele fictiewerken;2° de bijlage 2 voor de audiovisuele animatiewerken;3° de bijlage 3 voor de audiovisuele documentaire werken.

Art. 4.Het audiovisuele werk waarvoor een aanvraag om herinvesteringspremie wordt ingediend, wordt overgezonden aan het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector), bij de presentatie ervan zoals bedoeld bij de artikelen 47, 3° en 55, § 1, vierde lid, van het decreet in een van de volgende exploitatievormen hierna : 1° JPEG 2000 (SMPTE normen 2048 x 1080 of hoger);2° 35 MM. Het Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel zal de drager aan de producent terugbezorgen ten laatste zes maanden na ontvangst ervan.

Art. 5.§ 1. De aanvragen om herinvesteringspremies voor lange films en korte films worden in twee exemplaren aan het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" door de producent toegestuurd door middel van gedagtekende en ondertekende schuldvorderingen die de vermelding « deugdelijk en onvergolden tot het bedrag van ... verklaard » dragen gevolgd door het bedrag in volle letters. § 2. De aanvragen om herinvesteringspremies voor lange films worden ten laatste drie maanden na het einde van elk kwartaal ingediend en, op straffe van onontvankelijkheid, samen met : 1° een met het origineel voor eensluidend verklaard exemplaar van de gedagtekende, ondertekende en niet-geschrapte borderellen betreffende de uitbating van een lange film waarvoor de premie wordt aangevraagd;2° twee exemplaren van een opsomminglijst opgesteld op basis van de borderellen hierboven en met, per bioscoop, de bruutontvangsten van de lange film gedurende het kwartaal. § 3. De aanvragen om herinvesteringspremies voor korte films worden ten laatste op 31 maart van het jaar volgend het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd ingediend en worden, op straffe van onontvankelijkheid, samen met de volgende documenten ingediend waardoor de inachtneming van twee van de drie criteria bepaald bij artikel 6 wordt gestaafd : 1° indien nodig, twee exemplaren van een opsomminglijst samengesteld op basis van de borderellen hierboven en met, per bioscoop, de bruutontvangsten van de korte film gedurende het kwartaal en een met het origineel voor eensluidend verklaard exemplaar van de gedagtekende, ondertekende en niet-geschrapte borderellen betreffende de uitbating van een korte film waarvoor de premie wordt aangevraagd;2° indien nodig, een exemplaar van de contracten inzake verspreiding via de televisie, Internet en Dvd's;3° indien nodig, een exemplaar van de brieven voor de selectie voor festivals. § 4. De borderellen bedoeld bij de paragrafen 2 en 3 moeten eensluidend zijn met artikel 5 van het ministerieel besluit van 6 februari 1979 betreffende de controle op de door de bioscoopondernemers geïnde ontvangsten.

Art. 6.Overeenkomstig artikel 55, § 1, 3°, van het decreet, om een herinvesteringspremie voor korte films te kunnen genieten, moet het audiovisueel werk aan minstens twee van de volgende criteria voldoen : 1° vertoond zijn in minimum twee bioscoopzalen gelegen op het Franse taalgebied of het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad met een totaal minimum van 5 000 bezoekers;2° verkocht zijn voor een minimumbedrag van 50 euro per minuut bij uitgevers van televisiediensten, Internet of dvd's minstens met een nationale dekking;3° geselecteerd zijn : a) ofwel in minimum twee festivals behorend tot de lijst opgenomen als bijlage 4;b) ofwel in minimum één festival behorend tot de lijst opgenomen als bijlage 4, en in officiële wedstrijd in minimum negen andere festivals dan deze opgenomen als bijlage 4;c) ofwel in officiële wedstrijd in minimum tien andere festivals dan deze behorend tot de lijst opgenomen als bijlage 4.

Art. 7.De lijst van de in aanmerking komende uitgaven bedoeld bij artikel 59 van het decreet wordt als bijlage 5 opgenomen.

Art. 8.§ 1. Om het trekkingsrecht als herinvestering te kunnen uitoefenen zoals bedoeld bij artikel 51 van het decreet, zendt de producent en/of de verdeler aan het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" een schuldvordering in herinvestering, ten vroegste tegen 30 juni van het jaar volgend het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd en ten laatste drie jaar en drie maanden na de indiening van de aanvragen zoals bedoeld bij artikel 5, § 2.

Het bedrag van de herinvesteringspremie wordt jaarlijks in één schijf uitbetaald op voorstel van de schuldvordering bedoeld bij het eerste lid. § 2. De terugbetaling van de audiovisuele uitgaven die in aanmerking komen zoals bedoeld in artikel 59 eerste lid van het decreet geschiedt jaarlijks, en in één enkele schijf, op basis van de verantwoordingsstukken die in aanmerking komen zoals bedoeld in bijlage 5. § 3. Om het trekkingsrecht als herinvestering te kunnen uitoefenen zoals bedoeld bij artikel 59 tweede lid van het decreet, zendt de producent, de regisseur en/of de scenarist aan het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" een schuldvordering in herinvestering, ten vroegste tegen 30 juni van het jaar volgend het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd en ten laatste drie jaar en drie maanden na de indiening van de aanvragen zoals bedoeld bij artikel 5, § 3.

Het bedrag van de herinvesteringspremie wordt jaarlijks in één schijf uitbetaald op voorstel van de schuldvordering bedoeld bij het eerste lid.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt met uitzondering van artikel 1, § 3, dat op een door de Regering vastgestelde datum in werking treedt.

Art. 10.De Minister bevoegd voor de Audiovisuele Sector, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 maart 2012.

De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en voor Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^