Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 oktober 2012
gepubliceerd op 14 november 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 7 oktober 2005 betreffende de adoptie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029503
pub.
14/11/2012
prom.
18/10/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 7 oktober 2005 betreffende de adoptie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005027386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie sluiten betreffende de adoptie, gewijzigd bij de besluiten van 19 januari 2007 en 16 mei 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 september 2012;

Gelet op de door de Regering na beraadslaging genomen beslissing waarbij de Raad van State wordt verzocht een advies binnen een termijn van 5 dagen uit te brengen omwille van de inwerkingtreding van twee federale wetten over adoptie die wijzigingen op het niveau van de procedure bepaald in de Franse Gemeenschap noodzakelijk maken;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 4 oktober 2012 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, ingevoegd door de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten, en vervangen door de wet van 2 april 2003;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. In artikel 9, § 1, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005027386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie sluiten betreffende de adoptie, wordt het bedrag « 70.000 euro » vervangen door het bedrag « 82.500 euro ». § 2. In artikel 9, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt het bedrag « 5.000 euro » vervangen door het bedrag « 6.000 euro ». § 3. In artikel 9, § 1, vierde lid, van hetzelfde besluit, wordt het bedrag « 100.000 euro » vervangen door het bedrag « 133.000 euro ». § 4. In artikel 9, § 1, vijfde lid, van hetzelfde besluit, wordt het besluit « 5.000 euro » vervangen door het bedrag « 6.000 euro ». § 5. In artikel 9, § 1, zesde lid, van hetzelfde besluit, wordt het bedrag « 60.000 euro » vervangen door het bedrag « 75.000 euro ».

Art. 2.In artikel 13, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt de spilindex « 140,02 » vervangen door de spil-index « 157,69 ».

Art. 3.De Minister bevoegd voor de Hulpverlening aan de Jeugd wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 oktober 2012.

De Minister van Jeugd, E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^