Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 oktober 2013
gepubliceerd op 27 november 2013

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029613
pub.
27/11/2013
prom.
08/10/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en op artikel 81, vervangen bij het decreet van 19 december 2002 gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2005 en 12 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 8 november 2001 en bij het decreet van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008 houdende aanstelling van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, 12 februari 2010, 14 februari 2011, 7 april 2011 en 28 november 2012;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het vrij confessioneel onderwijs aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de Raad van Beroep ten einde lopen en dat ze dan ook hernieuwd moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs, hierna « de Raad van Beroep » genoemd : - als werkend of plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten in het vrij confessioneel onderwijs vertegenwoordigt :

WERKEND LID

1ste PLAATSVERVANGEND LID

2de PLAATSVERVANGEND LID

De heer Stéphane VANOIRBECK;

Mevr. Bénédicte BEAUDUIN;

De heer Etienne FLORKIN;

De heer José SOBLET;

Mevr. Madeleine MARCHAL-GERON. De heer Gilbert KAYE;

De heer Bernard DELCROIX;

Mevr. Lusin CETIN;

De heer Joseph LEMPEREUR;

De heer Philippe ENGLEBERT. De heer Paul BOLAND;

De heer Benoît DE WAELE;

De heer Jean-Marie WILLOT;

De heer Pierre JACQUES;

De heer André COBBAERT.


- als werkend of plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties vertegenwoordigt van de personeelsleden in het vrij confessioneel onderwijs, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd in de Nationale arbeidsraad :

WERKEND LID

1ste PLAATSVERVANGEND LID

2de PLAATSVERVANGEND LID

Mevr. Annie COLARTE;

De heer Léon DETROUX;

De heer Marc SOBLET;

Mevr. Bernadette GRAAS;

De heer Germain BAYET. De heer Eric VANDORPE;

De heer Fabien CRUTZEN;

De heer Charly ROLAND;

De heer Michel HORENBEEK;

De heer Marc MANSIS. De heer Claude SCIEUR;

De heer André THIELEMANS;

Mevr. Françoise WIBRIN;

Mevr. Louison DENEGRE;

De heer Marc WILLAME.


Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008 houdende aanstelling van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2010, 14 februari 2011 en 7 april 2011, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 8 oktober 2013.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^