Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 februari 2014
gepubliceerd op 28 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma 2014-2017 voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen en voor de onthaalpersonen van de ontmoetingsplaatsen ouders-kinderen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029246
pub.
28/04/2014
prom.
06/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma 2014-2017 voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen en voor de onthaalpersonen van de ontmoetingsplaatsen ouders-kinderen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", afgekort "ONE", zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2003 pub. 05/03/2004 numac 2004200131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang, zoals gewijzigd bij het besluit van 14 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2003 pub. 19/04/2004 numac 2004200320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwaliteitsopvangcode sluiten tot vaststelling van de kwaliteitsopvangcode;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algeme sluiten betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen, de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen en voor de onthaalpersonen van sluiten tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma 2011-2014 voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen, de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen en voor de onthaalpersonen van de ontmoetingsplaatsen ouders-kinderen;

Gelet op de beheersovereenkomst van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2013-2018;

Gelet op het advies van de Raad van bestuur van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », gegeven op 29 januari 2014;

Op de voordracht van de Vice-President en van de Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.De Regering stelt het driejaarlijkse vormingsprogramma vast voor de bezoldigde werknemers en voor de vrijwilligers in functie van de sector van de opvang van 0 tot 12 jaar en meer (in de door de ONE erkende en/of toegelaten opvangvoorzieningen) en voor de onthaalpersonen van de ontmoetingsplaatsen ouders-kinderen, gevoegd bij dit besluit, voor de academiejaren 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017.

Art. 2.Dit programma heeft als doel de professionalisering van de bovenvermelde vakmensen te ondersteunen in het kader van de doelstellingen bepaald in het besluit van de kwaliteitscode.

Art. 3.Het driejaarlijkse vormingsprogramma treedt voor drie jaar in werking op 1 oktober 2014.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen, de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen en voor de onthaalpersonen van sluiten tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma 2011-2014 voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen, de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen en voor de onthaalpersonen van de ontmoetingsplaatsen ouders-kinderen, wordt op 30 september 2014 opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 6.De Minister van Kind is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 februari 2014.

Vanwege de Regering : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Kind, Wetenschappelijk Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^